Denní zamyšlení s Písmem

29.1.2009

29. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždycky je možné začít znovu, přijmout Ježíšovu nabídku. J 4,1-26
"4,1 Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan -
4,2 ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci -
4,3 opustil Judsko a odešel opět do Galileje.
4,4 Musel však projít Samařskem.
4,5 Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi;
4,6 tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne.
4,7 Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: "Dej mi napít!"
4,8 - Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu.
4,9 - Samařská žena mu odpoví: "Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?" Židé se totiž se Samařany nestýkají.
4,10 Ježíš jí odpověděl: "Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou."
4,11 Žena mu řekla: "Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?
4,12 Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda."
4,13 Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.
4,14 Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."  
4,15 Ta žena mu řekla: "Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu."
4,16 Ježíš jí řekl: "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!"
4,17 Žena mu odpověděla: "Nemám muže." Nato jí řekl Ježíš: "Správně jsi odpověděla, že nemáš muže.
4,18 Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu."
4,19 Žena mu řekla: "Pane, vidím, že jsi prorok.
4,20 Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!"
4,21 Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.
4,22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
4,23 Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
4,24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."
4,25 Žena mu řekla: "Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko."
4,26 Ježíš jí řekl: "Já jsem to - ten, který k tobě mluví."

                                                                          zdroj: jump.cho.cz 

Zobrazeno 1373×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka