Denní zamyšlení s Písmem

25.2.2009

25. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přečti si dnešní text. Je aktuální i dnes. Najdeš v něm výzvu i varování. Hospodin je připraven setkat se s Tebou také dnes.


Dt 6,4-15  

6,4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.
6,5 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
6,6 A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.
6,7 Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.
6,8 Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.
6,9 Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.
6,10 Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, o které přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti je dá, a dá ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl,  
6,11 domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se,
6,12 pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
6,13 Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat.
6,14 Nesmíte chodit za jinými bohy, z božstev těchto národů, které jsou kolem vás,
6,15 neboť uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující, Hospodin, tvůj Bůh. Ať Hospodin, tvůj Bůh, nevzplane proti tobě hněvem a nevyhladí tě z povrchu země.
 

zdroj: jump.cho.cz  

Sdílet

Komentáře

kačakača ...pak si dávej pozor, abys nezapomněl...<br />
Když je člověku dobře rychle zapomíná.

Ester "Bůh žárlivě milující...."

Lena238 Pravdivá a moudrá slova. V nouzi se k Bohu často obracíme s prosbami o pomoc, o ulehčení našeho kříže, ale v období radostí na Něj zapomínáme, neuvědomujeme si, že vše nám dává On...

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka