Denní zamyšlení s Písmem

20.3.2009

20. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přečti si dnešní text, nechej se vtáhnout do jeho děje. Stáváš se svědkem zvláštního setkání proroka, který „velmi horlil pro Hospodina“ a nyní mu jde o život, je vyčerpán, a Hospodina samotného. Nechej se jím zasáhnout, oslovit.


 1Kr 19,1-18 

19,1 Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem.
19,2 Jezábel poslala k elijášovi posla se slovy: "Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimiF!"
19,3 Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence.
19,4 Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: "Už dost, FHospodine, vezmi si můj život, vždyť nmejsem lepší než moji otcové."
19,5 Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!"
19,6 Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět uflehl.
19,7 Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a ařekl: "Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!"
19,8 Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.
19,9 tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: "Co tu chceš, Elijáši?"
19,10 Odppověděl: "Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zlkbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili."  
19,11 Hospodin řekl: "Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem." A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru neby. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl.
19,12 Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný.
19,13 Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. tu mu hlas pravil: "Co tu chceš, Elijáši?"
19,14 Odpověděl: "Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili."
19,15 Hospodin muž řekl: "JDi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem.
19,16 Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe.
19,17 Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehú, a kdo unikne Jehúovu meči, toho usmrtí Elíša.
19,18 Ale zachovám v Izraeli sem tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila."
 

zdroj: jump.cho.cz 

Sdílet

Komentáře

Ester Starývlk: Nic Ti nebrání otevřít si příslušný výklad, např. z Karmelitánskýho nakladatelství:-)<br />
Myslím ale, že jádro příběhu je úplně jinde:-)

staryvlk Ester:<br />
Každý nemá pohotově tuto možnost kterou doporučuješ. Právě o jádro příběhu jde,protože texty Písma umožňují mnohé výklady odlišné od "jádra" o kterém mluvíš Ty. +)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka