Denní zamyšlení s Písmem

26.3.2009

26. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dobrý Bože, děkujeme za všechny rozmanité dary, které od Tebe dostáváme. Prosíme, otevři naše
srdce, aby do nich mohl vstoupit Duch Svatý, kterého jsi nám daroval. Jedině s jeho pomocí nalezneme
vhodné prostředky, jak se k Tobě přiblížit, abys nás mohl proměnit silou své lásky. Amen.


Týden modliteb za mládež

BOŽÍ SLOVO

2 Kor 9,5-15

Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený
dar, tak aby byl pohotově a byla to opravdu štědrost a ne lakota. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude
také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak
se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť „radostného dárce miluje
Bůh“. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co
potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: „Rozdělil štědře, obdaroval
nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“ Ten, který „dává semeno k setbě i chléb k jídlu“, dá vzrůst vaší
setbě a rozmnoží „plody vaší spravedlnosti“. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli
být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Neboť služba této oběti nejen
doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni
touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se
projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou
milost, kterou vám Bůh dal. Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!
Řím 8, 26-28
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám
Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem
Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému
těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

PAPEŽ MLADÝM

Cíl jsme objevili, či lépe řečeno „cíl vstoupil do našeho života a dal se nám poznat“ a my jsme se ho
vydali následovat skrze každodenní věrnost v maličkostech i skrze zásadní životní rozhodování. To
vše by nás mohlo postupně vést k určité únavě, ke ztrátě odvahy a vytrvalosti, nebo k pocitům marnosti
ze sebe sama. Podobné nebezpečí si jistě uvědomoval i sv. Pavel, který se proto snažil první
křesťany neustále povzbuzovat a ujišťovat je o tom, že na to nejsou sami, a že dostanou všechno, co
k dosažení cíle potřebují. Podobně to platí i dnes. Svatý otec Benedikt XVI. nás vytrvale povzbuzuje
a dává nám recept na svěží a zároveň bezpečný styl života:
„Vybízím vás, drazí přátelé, abyste kultivovali svůj duchovní život. Ježíš řekl: „Já jsem vinný kmen,
vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete
dělat nic.“ (Jan 15,5) Ježíš se neuchyluje ke slovním obratům, ale je jasný a přímý. Všichni ho
chápou a zaujímají svůj postoj. Život duše je setkání s ním, konkrétní Tváří Boha; je to mlčenlivá
a vytrvalá modlitba, je to svátostný život, je to meditované evangelium, je to duchovní doprovázení,
je to srdečná příslušnost k církvi, k vašim církevním společenstvím.“
(Janov, 18. 5. 2008)
„Vzývejme Ducha Svatého: on je tvůrce Božích děl. Nechte se utvářet jeho dary. Tak jako církev
putuje s celým lidstvem, tak jste také vy povoláni uplatňovat dary Ducha ve výšinách i nížinách
každodenního života. Přičiňte se, aby vaše víra dozrála studiem, prací, při sportu, hudbou, uměním.
Podpořte ji modlitbou a živte ji svátostmi, aby tak byla pramenem inspirace a pomocí pro ty,
kteří jsou kolem vás. Život konec konců není pouhým hromaděním a je mnohem víc než dosažený
úspěch. Opravdu žít znamená být proměněn zevnitř, být otevřen silou lásky Boží. Přijetím moci Ducha svatégo můžete i vy proměnit svoje rodiny, společenství i národy. Osvoboďte tyto dary!

Učiňte, ať jste velcí díky moudrosti, rozumu, síle, umění a zbožnosti! 

(Sydney, 19. 7. 2009)

K ZAMYŠLENÍ:
• Co dělám pro svůj růst ve víře?
Snažím se hledat odpovědi na své otázky, nechat se doprovázet někým zkušenějším, číst
dobrou duchovní literaturu, sdílet svoji víru, apod.?
• Je pro mě pravidelná modlitba, svátostný život a Písmo svaté opravdovým zdrojem života,
nebo pouhou povinností? Jak hledám rovnováhu mezi darováním a čerpáním?
• Jaké místo v mém životě má studium, práce, technika, hudba, sport?
Jsou mi pomocí ve vztahu k Bohu a lidem, nebo se stávám jejich otrokem?

PROSBY - INSPIRACE K MODLITBĚ

• Prosíme Tě, Pane, nauč nás modlit se a toužit po setkání s Tebou.
• Prosíme Tě, Pane, o velkorysost v rozhodováních a štědrost v našich skutcích.
• Prosíme Tě, Pane, za všechny vztahy, ve kterých žijeme. Přijď a proměň je svou láskou.
• Prosíme Tě, Pane, o pravdivost, věrnost a čistotu srdce.

ÚKOL PRO JEDNOTLIVCE

• I ty jsi dostal Ducha Svatého, který přebývá v tvém nitru. Jakým způsobem s ním
spolupracuješ ve svém životě v rodině, ve vztahu s rodiči a sourozenci? Máš ve svých
vztazích doma místo, kam jsi jej doposud nepozval?
Pokud ano, neváhej a udělej to hned!
• Ovoce Ducha je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost
a sebeovládání. Vyber si jeden z vyjmenovaných plodů a zkus jej dnes uplatnit ve vztahu
k nějakému konkrétnímu člověku.

AKTIVITA DO SPOLEČENSTVÍ

Práce s biblickým textem – Mt 7,1-5
• Přečtěte si určený text nejprve každý sám a potom ještě jednou společně.
• Každý si z papíru vyrobí „trám svého oka“ a napíše si na něj svoje chyby, které
znemožňují dobrý vztah k druhým lidem.
• Potom své „trámy“ poskládejte vedle sebe a společně proste v desátku růžence „Ježíš, který
zjevil v Káně svou Božskou moc“, aby Bůh uzdravil a proměnil váš pohled na druhé.

Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle.
Amen.

Sdílet

Komentáře

ObiSkyWalker "Každý ať dává podle toho, jak<br />
se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť „radostného dárce miluje<br />
Bůh“."

mariajana Děkuji.<br />
Našla jsem tu inspiraci pro sebe i pro modlitbu v rodině a ve společenství.

vladena88 Dobrotivý Bůh nám stonásobně odměňuje ochotu darovat něco ze sebe pro druhé. Díky Tobě Pane !

floweret sám Bůh se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním... uvědomujeme si, jak Mu na nás záleží, co vše pro nás dělá?

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka