Denní zamyšlení s Písmem

30.3.2009

30. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane Ježíši, Ty jsi řekl: „Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
Vysvobodil jsi apoštola Pavla z jeho duchovní slepoty a naplnil jsi ho svým Duchem. Prosíme,
veď nás skrze přijetí našich pádů a zranění k hlubšímu obrácení. Zapal naše srdce, aby nesla světu
radostnou zvěst o Tvém vítězství kříže. Sešli svého Ducha na tuto zem! Amen.


Týden modliteb za mládež - arcidiecéze olomoucká
diecéze brněnská, královéhradecká, litoměřická a plzeňská

2. den – téma: Obrácení (Konverze)

BOŽÍ SLOVO

Sk 9,3-18

Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem
a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl:
„Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ Muži,
kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul
vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny
neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění
zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“ Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se
jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění,
jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“ Ananiáš odpověděl:
„Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde
má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“ Pán mu však řekl: „Jdi, neboť
on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.
Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“ Ananiáš šel, vstoupil do toho domu,
vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na
tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým.“ Tu jako by mu s očí spadly šupiny,
zase viděl a hned se dal pokřtít.

Řím 10,6-17

Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: ,Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?‘
- aby Krista přivedl dolů - ,ani neříkej: kdo sestoupí do propasti?‘ - aby Krista vyvedl z říše mrtvých.
Co však praví? ,Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které
zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil
z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo
praví: ,Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden
a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť ,každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘.
Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli?
A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni?
Je přece psáno: ,Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!‘ Ale ne všichni přijali evangelium.
Už Izaiáš říká: ,Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?‘ Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování
z pověření Kristova.

PAPEŽ MLADÝM

Biblický text nám přibližuje důležitý moment Pavlova života – okamžik, kdy ho oslovil Ježíš, dal
se mu poznat a převrátil tak jeho dosavadní život naruby. Podobné situace se dějí i dnes mnohým
z nás. Tuto „radostnou zvěst“ připomíná papež Benedikt XVI. ve své homilii z Květné neděle 2007:
„I dnes Bůh hledá srdce mladých, hledá mladé lidi s velkým srdcem, schopné dát mu prostor ve
svém životě a stát se protagonisty Nové Smlouvy. K přijetí přitažlivé nabídky, jakou je ta, kterou
nám činí Ježíš, k uzavření Smlouvy s ním, je zapotřebí být cele mladí, schopní nechat se oslovit
jeho novostí a vykročit s ním na nové cesty. Ježíš má mladé lidi v oblibě, jak to dobře ukazuje
dialog s bohatým mladíkem (srov. Mt 19,16-22; Mk 10,17-22); respektuje jejich svobodu, ale nikdy jim nepřestává nabízet nejvyšší cíle jejich života: novost evangelia a krásu svatého jednání.“
Dále Svatý otec vyjadřuje mladým své pochopení pro těžkosti a pochybnosti ve víře a ujišťuje je,
že na tyto boje nejsou sami:
„Ježíš otevřel bránu Boha křížem, bránu mezi Bohem a lidmi. Nyní je otevřena. Avšak Pán klepe
i z druhé strany svým křížem: klepe na brány světa, na brány našich srdcí, která jsou tak často
a v tak velkém počtu před Bohem uzavřena. A mluví k nám více méně takto: pokud ti důkazy, které
ti Bůh ve stvoření dává o své existenci, nestačí k tomu, aby ses mu otevřel; pokud tě slovo Boží
a poselství církve nechávají lhostejným – pak pohleď na mne, na Boha, který se pro tebe stal trpícím,
který osobně trpí s tebou – pohleď, že já trpím z lásky k tobě a otevři se mně i Bohu Otci.“
V tom samém roce na setkání v italském Loretu vybídl všechny mladé lidi:
„Je nyní na vás, abyste otevřeli svá srdce a všechno nabídli Ježíšovi. Řekněte mu: hle, tady jsem,
jistě ještě nejsem takový, jakým bys mne chtěl mít Ty, nedokážu plně pochopit ani sebe sama, ale
s Tvou pomocí jsem připraven Tě následovat. Pane Ježíši, tento večer bych s Tebou chtěl mluvit
a vzít si za svůj onen vnitřní postoj a důvěřivou oddanost ženy, která před dvěma tisíci lety řekla
své ,ano‘ Bohu Otci, který ji vybral, aby byla Tvou Matkou. Otec si ji vybral, protože je chápavá
a poslušná k jeho vůli. Jako ona, jako ona mladičká Maria, každý z vás, drazí mladí přátelé, řekněte
Bohu s vírou: ,Hle, ať se mi stane podle Tvého slova!‘“

K ZAMYŠLENÍ

• Považuji své obrácení za ukončený proces?
• Co dělám pro to, aby byl Kristus bližší lidem kolem mě?
• Všímám si „nových tváří“ ve farnosti, v kostele?
PROSBY - INSPIRACE K MODLITBĚ
• Pane, Ty jsi Cesta, po které apoštol Pavel od Damašku kráčel.
Dej, ať Tě také dokážeme následovat po Tvých cestách.
• Pane, Ty jsi Pravda.
Dej, abychom Tě dokonaleji poznávali a dokázali o Tobě pravdivě svědčit.
• Pane, Ty jsi Život. Uzdravil jsi Pavlovu vnitřní slepotu.
Dej i nám prohlédnout z naší duchovní slepoty.
• Pane, Ty jsi Světlo.
Nedovol, aby nás pohltily naše temnoty.

ÚKOL PRO JEDNOTLIVCE

• Pozvi svého nevěřícího spolužáka, kamaráda na výlet.
• „Jdeme do toho spolu“ – spolu s nevěřícím kamarádem, spolužákem se pokuste udělat něco
dobrého pro své okolí.
• Procházka městem – modli se za lidi, které potkáváš při cestě městem.
• Pomodli se libovolnou modlitbu za ty, kteří ještě nepoznali Krista.
• Poděkuj Bohu za dar víry.

AKTIVITA DO SPOLEČENSTVÍ

• Uspořádejte pro své nevěřící spolužáky čajovnu na téma: Otázky na katolíky
• Společná brigáda
• Vzájemné sdílení: které věci, lidé, události mě přibližují k Bohu? Co mi napomáhá ke
každodenní obnově života? Jak svědčím o Kristu ve svém okolí?
• Svědectví: konvertité mohou vyprávět svůj příběh obrácení. Také je možno do společenství
nebo farnosti pozvat konvertitu se zajímavým svědectvím.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA


Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle.
Amen

Sdílet

Komentáře

floweret ..ten text z Božího Slova je nááádherný (ostatně jako vždy..)... <br />
Jak úžasně popisuje obrácení, jako něco totálního, naprosté odvrácení od hříchů a přimknutí ke Kristu.. Bůh sám přichází jako první a zasahuje lidské srdce...<br />
<br />
"Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: ,Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘"<br />
"Tedy víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží."<br />
<br />
... ještě, že nám Bůh dal své Slovo, abychom je mohli slyšet a mohli tak uvěřit... Dává nám tak úžasné zaslíbení, že spasí toho, kdo Mu prostě uvěří, spolehne se na Něj.. jen protože to je Jeho slib... Díky Mu za to!

Pavlína Krčmářová (PajaK) Je to krásný, jasný text pro každý den.<br />
<br />
Je tak úžasné přijmout Ježíše do svého života jako Pána nad každou situací.<br />
<br />
ALE PROČ JE TO PRO MNOHÉ TAK TĚŽKÉ?<br />
Je to naprostá odevzdanost Boží vůli, naprosté přiznání pravdy, přijetí lásky a života ve spravedlnosti. Zřeknutí se požitkářských myšlenek, tužeb plnit své vlastní zájmy a nesloužit mamonu. Proto je to tak těžké. <br />
Lidé chtějí žít jen tak napůl. Neumí se pro Ježíše vzdát svých neřestí. Mají svou vlastní pravdu. <br />
<br />
Nechť je Bůh milostiv těm, kdo Ho znají, ale podle svého poznání Boha svým životem nechválí. <br />
<br />
Chceš si říkat poloviční křesťan?<br />
<br />
Jak napsal floweret: Kdo je Boží dítě, ať je na něm znatelné totální obrácení, naprosté odvrácení od hříchů a přimknutí ke Kristu. <br />
<br />
Aleluja!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka