Denní zamyšlení s Písmem

1.4.2009

1. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane Ježíši, přijď svým životodárným Duchem rozvinout dary vložené do každého člověka. Přijímáš nás s naším srdcem takovým, jaké je. Proč bychom čekali, až se naše srdce změní, abychom pak mohli jít za Tebou? Ty sám nás proměňuješ a také nám nabízíš všechno, aby se zhojila naše zranění. Amen.


 

Týden modliteb za mládež - arcidiecéze olomoucká
diecéze brněnská, královéhradecká, litoměřická a plzeňská

4. den – téma: Rozhodování


BOŽÍ SLOVO

2 Tim 1,1-12

Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši - Timoteovi,
milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji
za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále
myslím ve svých modlitbách ve dne v noci. Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje
radost byla úplná. Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka
Euniké, a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího
daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti,
nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne,
jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu
Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí
a z milosti, kterou nám daroval
v Kristu Ježíši před věčnými časy a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil
moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem,
apoštolem a učitelem. Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím,
komu jsem uvěřil.

Sk 15,22-28

Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže
a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas,
přední muži mezi bratřími. Po nich poslali tento dopis: „My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme
pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. Dověděli
jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali
žádný pokyn. Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi
milými bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj
život. Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí. Toto jest rozhodnutí Ducha
Svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné.“

PAPEŽ MLADÝM

Právě naše každodenní i životní rozhodování je čitelným svědectvím pro tento svět. Je jakousi „výkladní
skříní“, podle které si naše okolí může utvářet názor, styl, obrazně řečeno „módní trendy“
života. Benedikt XVI. doporučil mladým lidem při setkání v Loretu roku 2007, aby rozhodovali
o svém životě s pokorou, která v žádném případě není poraženeckým přístupem. Doporučuje, abychom
se zadívali na Pannu Marii a vstoupili do její školy:
„Stejně jako ona můžeme i my učinit zkušenost onoho ano daného lidstvu Bohem, z něhož plynou
všechna ano našeho života. Pravda, mnohé a velké jsou výzvy, kterým musíte čelit. První z nich
však navždy zůstane následovat Krista do všech důsledků, bez výhrad a kompromisů. A následovat
Krista, znamená cítit se živou součástí jeho těla, kterým je církev. Nelze se nazývat Kristovými
učedníky a přitom nemilovat a nenásledovat jeho církev. Církev je naše rodina, v níž nám láska
k Pánu a k bratřím, zejména v účasti na Eucharistii, dává zakusit radost z toho, že můžeme již nyní
okoušet budoucí život, který bude naprosto osvícen Láskou. Naše každodenní závazky ať jsou žity tady na zemi tak, jako bychom byli již nahoře. Cítit se církví je proto povoláním ke svatosti pro
všechny: je to každodenní závazek budovat společenství a jednotu přemáháním každého odporu
a každého nepochopení. V církvi se učíme milovat výchovou k nezištnému přijímání bližního, ke
starostlivé pozornosti vůči těm, kteří jsou v těžkostech, chudým a posledním. Zásadní motivací,
která sjednocuje věřící v Krista, není úspěch, ale dobro, dobro, které je tím autentičtější, čím více
je sdílené, a které v první řadě nespočívá v tom něco vlastnit a mít moc, ale být.
Jeho předchůdce papež Jan Pavel II. adresoval mladým mnoho výzev na toto téma:
„Zvu teď každého z vás, abyste se k Bohu obrátili s důvěrou a upřímnou modlitbou jako onen
slepec z Jericha, který říká: ‚Pane, dej, ať vidím!‘ (Lk 18,41). Pane, ať v každém okamžiku vidím
Tvou vůli, ať vidím, v čem spočívá plán lásky pro celý můj život, jaké je mé povolání.“
(Buenos Aires, 11. 4. 1987)
„Náš Přítel Kristus je uprostřed tohoto shromáždění, aby se vás osobně zeptal, chcete-li ho odhodlaně
následovat po cestě, kterou vám ukáže, jste-li ochotni přijmout jeho pravdu a poselství spásy
a chcete-li naplno žít křesťanský ideál. Je to volba, kterou musíte učinit beze strachu. Bůh vám pomůže,
dá vám své světlo a svou sílu, abyste dokázali odpovědět na jeho povolání s velkodušností.
Je to povolání k naprosto křesťanskému životu. Odpovězte na Ježíšovo volání a následujte ho!“
(Santiago de Compostela, 19. 8. 1989)


K ZAMYŠLENÍ

• Udělal/a jsem už nějaké důležité životní rozhodnutí? Jakou roli v tom hrála moje víra, můj
vztah k Bohu? Neuhýbám před Božím voláním?
• Dělá mi těžkosti rozhodovat se? Mám strach zavázat se k něčemu na delší dobu?
Co mě v mých závazcích omezuje a co je umožňuje? Neutíkám před hlasem svědomí?
• Jaký mám vztah k církvi? Umím ji milovat navzdory její nedokonalosti?

PROSBY - INSPIRACE K MODLITBĚ

• Ježíši, vím, že mne miluješ a chceš, abych i já Tebe miloval z celého srdce.
Zbav mě obav z budoucnosti a strachu, jestli poznám správnou cestu životem.
• Ježíši, uzdravil jsi slepého od narození a jsi Světlo mého života.
Pomoz, abych viděl jasně dary, schopnosti a možnosti, kterými jsi mne obdaroval.
• Ježíši, zval jsi lidi k následování a do své blízkosti jsi pozval dvanáct apoštolů.
Naplň mé srdce touhou žít den co den s Tebou, ve Tvé blízkosti, a pomoz mi, abych bral při
svém rozhodování vážně možnost vydat Ti svůj život v celoživotním zasvěcení.
• Ježíši, své dětství jsi prožil v milující přítomnosti Panny Marie a svatého Josefa.
Jestliže mne voláš k manželství a chceš, abych založil/a rodinu, prosím Tě za svou životní
partnerku /svého životního partnera/. Dej, ať dosáhneme lidské zralosti, aby náš domov byl
jednou naplněný láskou a stal se malým společenstvím církve.

ÚKOL PRO JEDNOTLIVCE

• Sepiš na jednu stranu papíru své silné stránky – v modlitbě za ně poděkuj .
• Sepiš na druhou stranu papíru své slabé stránky – v modlitbě za ně poděkuj.
• Pros o sílu zlepšovat se ve svých slabých stránkách a nezanedbávat své schopnosti.

AKTIVITA DO SPOLEČENSTVÍ

• Pozvěte do společenství nějakou osobnost, která může vydat svědectví o svém životním
rozhodování. Nemusí jít jen o člověka známého nebo slavného!
• Hra: Kdo jsem?
Návod: při odpovědích „ano-ne“ hádáme profese.

SPOLEČNÁ MODLITBA

 


Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle.
Amen

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka