Denní zamyšlení s Písmem

4.4.2009

4. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Týden modliteb za mládež - arcidiecéze olomoucká
diecéze brněnská, královéhradecká, litoměřická a plzeňská

7. den – téma: Cíl je mojí nadějí

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, dobrý Pastýři všech, kdo v Tebe doufají, prosíme, naplň nás radostí a pokojem
ve víře. Ať v Duchu Svatém sílí a roste naše naděje, abychom se spolu s ostatními odvážně a neúnavně
přibližovali k cíli, kterým jsi Ty sám.


BOŽÍ SLOVO

Řím 12,10-17

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte,
buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách
vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte
dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte
porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte
na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.

Žid 10,22-25

Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého
svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože
ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce
a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte
se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

PAPEŽ MLADÝM

Pro každou cestu je důležité znát cíl a vytrvale k němu směřovat. To platí i pro naše putování životem.
Pokud nemáme zůstat „sedět na pařezu“ někde v půli cesty, zastaveni obavami, nezdary a pochybnostmi,
musíme pečlivě a neúnavně hledat Ježíše Krista a v něm čerpat naději, sílu a vytrvalost
k překonávání překážek. Zmrtvýchvstalý Ježíš nás doprovází jako učedníky do Emauz, otvírá naše
oči i srdce, abychom se upevnili v naději a byli jejími nositeli v každém okamžiku. Mnohé výzvy
a zároveň ujištění nám k tomu adresovali také papežové:
„Plný a šťastný život se dnes, bohužel, mnohým mladým jeví jako obtížný sen, a někdy takřka nerealizovatelný.
Mnozí vaši vrstevníci hledí do budoucnosti s obavami a kladou si nemálo otázek.
Ustaraně se ptají: Jak se zařadit do společnosti, poznamenané tolika tak závažnými nespravedlnostmi
a svízelemi? Jak reagovat na egoismus a násilí, které, zdá se, někdy převažuje? Jak dát plný
smysl životu? S láskou a přesvědčením opakuji vám, drazí zde přítomní mladí a prostřednictvím
vás i vašim vrstevníkům z celého světa: Nemějte obavy, Kristus může naplnit ta nejniternější očekávání
vašeho srdce! Existují snad nerealizovatelné sny, když je vzbuzuje a pěstuje v srdci Duch
Svatý? Nic a nikdo, řekl by apoštol Pavel, nás nebude moci odloučit od Boží lásky v Ježíši Kristu,
našem Pánu. (...) Každý z vás, pokud zůstane sjednocen s Kristem, může dosáhnout velkých věcí.
Proto, drazí přátelé, můžete bez obav snít s otevřenýma očima o velkých projektech dobra a nemusíte
se nechat odrazovat obtížemi. Kristus má ve vás důvěru a touží, abyste každý z vás mohl
uskutečnit svůj nejušlechtilejší a nejvznešenější sen autentického štěstí. Nic není nemožné tomu,
kdo důvěřuje Bohu a svěřuje se mu.“ (Benedikt XVI., Loreto, 1. 9. 2007)
„... nový život, který existuje ve vás jako důsledek křtu, je zdrojem vaší křesťanské naděje a optimismu.
Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Když vám říká: ‚Jako Otec poslal mě, tak i já
posílám vás‘, můžete si být jisti, že on vás nenechá padnout. On s vámi bude vždycky!“
(Jan Pavel II., Manila, 14. 1. 1995)

MLADÍ PRO CÍRKEV – CÍRKEV PRO MLADÉ

K ZAMYŠLENÍ

• Jaký význam má pro mne slovo „naděje“? Co je doopravdy mou nadějí a co mi pomáhá
překonávat životní zkoušky?
• Jak konkrétně mohu „poskytovat pohostinství“ druhým? Z jakých hmotných i nehmotných
darů mohu rozdávat? Dokážu v dobré míře darovat např. svůj zájem, čas, naslouchání,
radost, naději, trpělivost?
• Co znamená „být sjednocen s Kristem“? Věřím tomu, že ve spojení s ním mohu být
užitečným pro tento svět? Do jakého svého „snu“ ho teď chci pozvat?

PROSBY - INSPIRACE K MODLITBĚ

• Pane Ježíši, prosíme Tě, vlož do našeho srdce touhu jít k cíli sjednoceni v Tvém jménu,
vzájemně si pomáhat a povzbuzovat se.
• Pane Ježíši, prosíme Tě, posiluj a očišťuj naši horlivost, nadšení a elán, aby byly dobrým
svědectvím a příkladem.
• Pane Ježíši, prosíme Tě o Tvůj láskyplný pohled, abychom vždy nacházeli dostatek
porozumění jeden pro druhého.
• Pane Ježíši, prosíme Tě, posiluj naši odvahu, abychom tváří v tvář množství bolesti
a utrpení dokázali být lidmi naděje.

ÚKOL PRO JEDNOTLIVCE

• Pokus se zmapovat životní situaci, ve které se nacházíš. Do kterých oblastí, situací, vztahů,
bolestí chceš vnést dobro a naději?
• Vytvoř si svůj „Velký projekt dobra“ (viz. Papež mladým).
• Urči si období, ve kterém se tento projekt chceš snažit uskutečňovat.
• Konkrétní návrhy a možnosti si napiš a pusť se do realizace.
• Realizaci podpoř pravidelnou modlitbou – např. každý den jeden Zdrávas.

AKTIVITA DO SPOLEČENSTVÍ

Oslava Kristova vzkříšení
• Domluvte se, jak a kdy můžete přispět k opravdové oslavě nastávajících Velikonoc.
• Můžete nabídnout knězi ve farnosti pomoc při přípravě a realizaci velikonoční liturgie?
• Co podniknete spolu ve společenství? (výlet, zábava, čajovna, sport,…)
• Koho byste mohli (společně i jednotlivě) potěšit svojí návštěvou? (nemocní, osamocení,
staří lidé)

 

SPOLEČNÁ MODLITBA


Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle.
Amen

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka