Denní zamyšlení s Písmem

26.8.2009

26. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pravý Král, který se narodil, aby vydal svědectví pravdě, je odmítnut a odsouzen k smrti. Ztiš se a pročti si celý text. Možná Tě napadá, jak je to strašné, děsí Tě surovost odsouzení a to, jak se Ježíš nebrání, přitom On přeci je Král! Bohužel se někdy chováme stejně jako Židé, kteří křičeli „Ukřižuj!“ A může jít o úplné drobnosti. Jen je nám prostě pravda nepohodlná a tak si prosadíme svou.


Pane, odpusť mi všechny situace, kdy jsem se rozhodoval/a a jednal/a jen podle své vůle, jak se mi to hodilo, a nechtěl/a jsem vidět pravdu. Odpusť mi tvrdost mého srdce. Obrať mě Pane. Vyznávám Tě jako svého Jediného Pána a Krále a chci se den co den znovu učit podřizovat svou vůli té Tvé. Amen

J 18,37-40; 19,1-16

18,37 Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."
18,38 Pilát mu řekl: "Co je pravda?" Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu nenalézám.
18,39 Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám toho židovského krále."
18,40 Na to se dali do křiku: "Toho ne, ale Barabáše!" Ten Barabáš byl vzbouřenec.

19,1 Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat.
19,2 Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť.
19,3 Pak před něho předstupovali a říkali: "Buď pozdraven, králi židovský!" Přitom ho bili do obličeje.
19,4 Pilát znovu vyšel a řekl Židům: "Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu."
19,5 Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle člověk!"
19,6 Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: "Ukřižovat, ukřižovat!" Pilát jim řekl: "Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám."
19,7 Židé mu odpověděli: "My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího."
19,8 Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl.
19,9 Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: "Odkud jsi?" Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď.  
19,10 Pilát mu řekl: "Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?"
19,11 Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu."
19,12 Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Ale Židé křičeli: "Jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři."
19,13 Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném, 'Na dláždění', hebrejsky Gabbatha.
19,14 Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům řekl: "Hle, váš král!"
19,15 Oni se dali do křiku: "Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "Vašeho krále mám ukřižovat?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře."
19,16 Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.

 

zdroj: jump.cho.cz

 

Zobrazeno 1357×

Komentáře

akrimka

je to vždycky problém, když vás druzí lidé přibíjejí na kříž a potom v duchovním vzkříšení se s nima máte setkat, nemám vůbec chuť se s nima někdy vidět...myslím, že je to celkem přirozené:-)

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka