Denní zamyšlení s Písmem

15. 10. 2009

15. 10. 2009 0:05
Rubrika: O Slově na den

1Kr 19,1-18 Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem. Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: „Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!"


Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové." Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!" Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!" Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: „Co tu chceš, Elijáši?" Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili." Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem." A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Elijáši?" Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili." Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehú, a kdo unikne Jehúovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty , jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila."

Přečti si dnešní text, nechej se vtáhnout do jeho děje. Stáváš se svědkem zvláštního setkání proroka, který „velmi horlil pro Hospodina" a nyní mu jde o život, je vyčerpán, a Hospodina samotného. Nechej se jím zasáhnout, oslovit.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1137×

Komentáře

akrimka

je také velmi důležité se chovat k druhým tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám, prötože v opačném případě: boží mlýny melou pomalu, ale jistě (je to sice ateistické přísloví, ale je pravdivé:-)

mariajana

Milý Pavle,<br />
<br />
no, tož to sis nevybral moc lehké téma :-)<br />
Moc ráda si s tebou o tom povykládám - až to tak bude mět být :-)<br />
<br />
Jinak - souhlas. A to i s Angelarem.

akrimka

je ot veliké poučení pro nás, kteří žijeme v době Nového zákona, člověk se nemůže pokořit dříve než mu opravdu dojdou všechny jeho vlastní síly a zdroje, oak teprve je zcela závislý na Boha, prožívala jsem to poslední rok a věřte, že Bůh Vás NIKDY nenechá na holičkách a vždy zasáíhne svojí napřirozenou silou, stačí Mu jen věřit jako milovanému Otci:-)

mariajana

Nevím, proč se tu objevil text, starý několik dnů a umístěn na úplně jiném blogu.<br />
Nicméně - toto Slovo opravdu není lehké téma a je přitom tak krásné :-)<br />
Mluví o živém vztahu Eliáše s Bohem.<br />
Tak mě nabádá k vnitřní otázce: jak niterný je tvůj vztah s Bohem? Jak často se k Němu obracíš, s Ním mluvíš? Kolik času pro Něj máš?

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka