Denní zamyšlení s Písmem

4. 10. 2009

4. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

J 4,7-26 Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!" 8Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. 9Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?"


se totiž se Samařany nestýkají. 10Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou." 11Žena mu řekla: „Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu? 12Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda." 13Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. 14Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému." 15Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu." 16Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!" 17Žena mu odpověděla: „Nemám muže." Nato jí řekl Ježíš: „Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. 18Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." 19Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. 20Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!" 21Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. 22Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. 23Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. 24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě." 25Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko." 26Ježíš jí řekl: „Já jsem to - ten, který k tobě mluví."

Ztiš se nad dnešním textem. Zůstaň u verše, který Tě zasáhne nebo který je Ti nejblíž.

ZDROJ: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

floweret Máš stále žízeň? Tak jsi asi jen pořád jako ta samaritánka, která dosud nepřijala ten dar, který dává Ježíš... Nebo už z Tebe prýští řeka Ducha?<br />
\"Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.\"<br />
Ctíme Boha v Duchu a pravdě? Nebo stejně jako Židé a Samařané soustředíme uctívání Boha na fyzická místa? Nebo místo Něj dosazujeme cokoli fyzického? On je Duch!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka