Denní zamyšlení s Písmem

23.11. - 29.11.2009

23. 11. 2009 23:59

Učinit Ježíše svým Pánem, středem svého života, znamená věnovat mu svůj čas, setkávat se s ním. V modlitbě, ale též v těch druhých.


PONDĚLÍ

J 20,19-23 Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ 20Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ 22Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. 23Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“


Ježíš stojí o setkání s Tebou i když jsi za svými zavřenými dveřmi.
ÚTERÝ

Mt 6,5-8 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 6Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.


O modlitbě – prostoru pro setkání s Hospodinem – mluvil i Ježíš. Nech se vést jeho radou. Pozvi Ježíše do tohoto času modlitby, jemu otevři své srdce, jemu naslouchej.
STŘEDA

Mt 28,20 20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “


Nikdy nejsi sám/sama.


 ČTVRTEK

1Kor 12,12-27 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. 14Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. 15Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla. 16A kdyby řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla. 17Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? 18Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. 19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? 20Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. 21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“ 22A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné, 23a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme, 24jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, 25aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. 26Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. 27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


Pro setkání s Ježíšem nemusíš často chodit nijak daleko. Možná Tě to nepříjemně překvapí, ale setkáváš se s ním docela často. Ve všech těch, kteří jsou s Tebou spojeni křtem. Možná ve Tvé rodině, v sourozencích, rodičích, překvapivě i ve svém faráři, lidech v kostele...všiml/la sis ho někdy?
PÁTEK

J 7,37-39 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! 38Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ 39To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.


Uprostřed své žízně jsi pozván k setkání s Ježíšem.
SOBOTA

Žd 3,6-9 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. 7Proto, jak říká Duch svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 8nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, 9kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky


Ty sám/sama jsi Božím domem. Ježíš promlouvá ve Tvém srdci.

 


 

ZDROJ: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka