Denní zamyšlení s Písmem

30. 11. - 6. 12. 2009

29. 11. 2009 23:59

Advent je časem očekávání. Snaží se nás probrat do reality. Do reality toho, že jako křesťané stále očekáváme Kristův druhý příchod. Náš život má být skutečně žitým očekáváním Krista. Nevíme, kdy se náš Pán vrátí a tak máme být kdykoli připraveni. Současně se naše křesťanské očekávání v Adventu jakoby prolíná s očekáváními, která máme zaznamenaná v Písmu, a v nichž Izrael vyhlíží narození Mesiáše.

 

PONDĚLÍ

1.den Ž 42 1Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce. 2Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! 3Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? 4Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ 5Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. 6Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. 7Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z chermónských končin , od hory Miseáru. 8Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí. 9Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého, 10promlouvám k Bohu, své skále: „Proč na mě zapomínáš, proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?“ 11Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ 12Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu , své spáse. On je můj Bůh.

 

Zůstaň se „svým“ veršem.


ÚTERÝ

2.den Mt 24,3-14 3Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ 4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. 7Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. 8Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 9Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11povstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

 

Možná ti přijde ten popis jak z naší současnosti. Ty se ale nedej zvyklat ničím a drž se Krista a jeho evangelia.


STŘEDA

3.den Iz 11,1-5 1I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. 2Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. 3Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, 4nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. 5Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.

 

Hledáš-li spravedlnost tak jedině u něj.


ČTVRTEK

4.den Mt 24,15-35 15Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – 16tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; 17kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu; 18a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. 19Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 20Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. 21Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. 22A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. 23Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam,‘ nevěřte! 24Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 25Hle, řekl jsem vám to předem. 26Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu! 27Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. 28Kde je mrtvola, slétnou se i supi. 29Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. 30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. 32Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. 33Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. 34Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. 35Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.


Možná si vybavíš nějaké laciné recepty na spásu, věčné mládí, šťastný život, možnost neomezeně si užívat,…Ježíš sám řekl, že přijdou mnozí a budou o sobě tvrdit, že jsou proroci a mesiášové tohoto světa. A také řekl, jak se k nim máme stavět. Neboj se s rozhodností odmítnout nabízené lži a přiznat se k Ježíši.


 

PÁTEK

5.den Ř 13,11-14 11Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. 12Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. 13Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, 14nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.

 

Ani Ty ani já ani biskupové ani papež, nikdo neví, kdy přijde Syn člověka. A přesto je to realita. Tvůj čas tady na zemi je omezený a nikdo a nic Ti nezajistí, že tu budeš ještě 50 let. Možná je před Tebou 50 let života, možná jen 5 a možná rok.


SOBOTA

6.den Mt 24,36-44 36O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 37Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. 40Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 43Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

 

Představ si, že dnes večer přijde Ježíš. Přijde se svými svatými, aby soudil svět. Je poslední den. Co budeš dělat? Jak ho strávíš? Co určitě chceš stihnout? Co Ti bude líto, že jsi dodnes neudělal/a?


NEDĚLE

7.den Kol 4,5-6 5Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. 6Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.

 

Čas je dar. Zkus dnešní den darovat Hospodinu, prožít ho s ním. Jak budeš moci, jak si vzpomeneš, kratičce se zastav, poděkuj za tento den a nově svěř sebe i druhé Hospodinu. Ptej se, jak si tento den představuje Ježíš? Jak by on jednal v té či oné situaci?


ZDROJ: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka