Denní zamyšlení s Písmem

14.-20.12.2009

13. 12. 2009 23:59

Advent je časem očekávání. Snaží se nás probrat do reality. Do reality toho, že jako křesťané stále očekáváme Kristův druhý příchod. Náš život má být skutečně žitým očekáváním Krista. Nevíme, kdy se náš Pán vrátí a tak máme být kdykoli připraveni. Současně se naše křesťanské očekávání v Adventu jakoby prolíná s očekáváními, která máme zaznamenaná v Písmu, a v nichž Izrael vyhlíží narození Mesiáše.

 

PONDĚLÍ

1.den Iz 55,6-9 6Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. 7Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. 8„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. 9Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.


Ztiš se, několikrát si text v klidu pročti a zůstaň chvíli s veršem , který Tě oslovil.


ÚTERÝ

2.den Zach 2,14 14Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.

 

Bůh chce přijít do Tvého života, chce se v něm zabydlet. Přichází jako Král se svojí mocí.


STŘEDA

3.den Mich 5,1-4a 1A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. 2I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. 3I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně ; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. 4A on sám bude pokoj.

 

Betlém je veliký, protože je tam Bůh. I to nejméně významné místo i ten nejobyčejnější a nejméně známý člověk je vhodný k setkání s Bohem.


ČTVRTEK

4.den Iz 30,15-18 15Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete, 16říkáte: ‚Nikoli! Utečeme na koních.‘ A vskutku budete utíkat. ‚Ujedeme na lehkonohých.‘ A vskutku vaši pronásledovatelé budou lehkonozí. 17Jeden tisíc vás uteče před pohrůžkou jediného, před pohrůžkou pěti utečete všichni , až zůstanete jako opuštěná žerď na vrcholu hory, jako korouhev na pahorku.“ 18Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.

 

Hmm!


PÁTEK

5.den Jer 23,15-29 15Proto Hospodin zástupů praví proti těm prorokům toto: „Hle, nakrmím je pelyňkem a napojím je otrávenou vodou, protože od jeruzalémských proroků vyšlo rouhačství na celou zemi.“ 16Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových.“ 17Stále říkají těm, kteří mě znevažují: „Hospodin promluvil: Budete mít pokoj,“ a každému, kdo chodí se zarputilým srdcem, slibují: „Nedolehne na vás nic zlého.“ 18Kdo však byl v důvěrném obecenství s Hospodinem? Kdo viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval pozornost jeho slovu a naslouchal? 19Hle, vichr Hospodinův! Vzplálo rozhořčení. Vichr víří, stáčí se na hlavu svévolníků. 20Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce. V posledních dnech to určitě pochopíte. 21„Já jsem ty proroky neposlal, a přesto běží, nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují. 22Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků. 23Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh nejsem? 24Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův.“ 25„Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam. Říkají: ,Měl jsem sen, měl jsem sen.‘ 26Jak dlouho ještě? Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam, a proroků, kteří prorokují lest svých srdcí? 27Myslí si, že mé jméno vymýtí z paměti mého lidu svými sny, které si navzájem vypravují? Tak jako zapomněli na mé jméno jejich otcové kvůli Baalovi? 28Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě.“ „Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. 29Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?“

 

V dnešním textu mluví Hospodin ústy proroka Jeremiáše proti falešným prorokům. Ti prorokovali Izraeli pokoj, hojnost, klid…“pohoda, klídek, tabáček…“ a přitom se blížilo odvlečení Izraele do Babylónského zajetí. Přehlíželi nebo ani nechtěli vidět tehdejší nespravedlnost, bezpráví, modlářství. Lidu tvrdili, že je vše v pořádku. Nakonec ale došlo na slova Jeremiáše, který mluvil slova Hospodinova, ale nikdo ho nechtěl slyšet.
Pro dnešek si můžeš uvědomit, jak je často těžké mluvit slovo Hospodinovo „proti proudu“ a jak snadné je být poplatný době. Kolikrát se přistihneš, jak tvrdíš něco, s čím vlastně tak úplně nesouhlasíš, jen nemáš odvahu říct pravdu. Pros o sílu být skutečně mužem Božím, ženou podle Božího srdce, který má odvahu stát rovně a přitom zůstává citlivý k druhým. Pros, abys uměl/a mluvit ale i mlčet v pravý čas, pros o ta pravá slova.


SOBOTA

6.den 1Te 5,23-24 23Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.


NEDĚLE

7.den Vrať se k textu, který pro Tebe byl důležitý.


ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1009×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka