Denní zamyšlení s Písmem

18. 12. 2009

18. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

5.den Jer 23,15-29 15Proto Hospodin zástupů praví proti těm prorokům toto: „Hle, nakrmím je pelyňkem a napojím je otrávenou vodou, protože od jeruzalémských proroků vyšlo rouhačství na celou zemi.“


16Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových.“ 17Stále říkají těm, kteří mě znevažují: „Hospodin promluvil: Budete mít pokoj,“ a každému, kdo chodí se zarputilým srdcem, slibují: „Nedolehne na vás nic zlého.“ 18Kdo však byl v důvěrném obecenství s Hospodinem? Kdo viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval pozornost jeho slovu a naslouchal? 19Hle, vichr Hospodinův! Vzplálo rozhořčení. Vichr víří, stáčí se na hlavu svévolníků. 20Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce. V posledních dnech to určitě pochopíte. 21„Já jsem ty proroky neposlal, a přesto běží, nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují. 22Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků. 23Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh nejsem? 24Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův.“ 25„Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam. Říkají: ,Měl jsem sen, měl jsem sen.‘ 26Jak dlouho ještě? Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam, a proroků, kteří prorokují lest svých srdcí? 27Myslí si, že mé jméno vymýtí z paměti mého lidu svými sny, které si navzájem vypravují? Tak jako zapomněli na mé jméno jejich otcové kvůli Baalovi? 28Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě.“ „Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. 29Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?“

 

V dnešním textu mluví Hospodin ústy proroka Jeremiáše proti falešným prorokům. Ti prorokovali Izraeli pokoj, hojnost, klid…“pohoda, klídek, tabáček…“ a přitom se blížilo odvlečení Izraele do Babylónského zajetí. Přehlíželi nebo ani nechtěli vidět tehdejší nespravedlnost, bezpráví, modlářství. Lidu tvrdili, že je vše v pořádku. Nakonec ale došlo na slova Jeremiáše, který mluvil slova Hospodinova, ale nikdo ho nechtěl slyšet.
Pro dnešek si můžeš uvědomit, jak je často těžké mluvit slovo Hospodinovo „proti proudu“ a jak snadné je být poplatný době. Kolikrát se přistihneš, jak tvrdíš něco, s čím vlastně tak úplně nesouhlasíš, jen nemáš odvahu říct pravdu. Pros o sílu být skutečně mužem Božím, ženou podle Božího srdce, který má odvahu stát rovně a přitom zůstává citlivý k druhým. Pros, abys uměl/a mluvit ale i mlčet v pravý čas, pros o ta pravá slova.

ZDROJ: jump.cho.cz

 

Zobrazeno 947×

Komentáře

floweret

Poslouchejme opravdu jen to, co vyšlo z Hospodinových úst... ne z názorů a pocitů "proroků"... Co jsou lidské myšlenky vedle kladiva tříštícího skálu?

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka