Denní zamyšlení s Písmem

7.-13.12.2009

6. 12. 2009 23:59

Advent je časem očekávání. Snaží se nás probrat do reality. Do reality toho, že jako křesťané stále očekáváme Kristův druhý příchod. Náš život má být skutečně žitým očekáváním Krista. Nevíme, kdy se náš Pán vrátí a tak máme být kdykoli připraveni. Současně se naše křesťanské očekávání v Adventu jakoby prolíná s očekáváními, která máme zaznamenaná v Písmu, a v nichž Izrael vyhlíží narození Mesiáše.

 

PONDĚLÍ

1.den Flp 3,20b-21 20My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. 21On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

 

Očekávej od Něj,aby proměnil Tvůj život. On to udělá.


ÚTERÝ

2.den Mt 25,1-13 1Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 2Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. 3Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 4Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. 5Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. 6Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘ 7Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. 8Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ 9Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ 10Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. 11Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ 12Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ 13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.


Pošetilé panny sice vyšly naproti ženichovi, ale patrně úplně nepočítaly s tím, že by skutečně přišel. Vypadá to, že předpokládaly, že ještě budou mít možnost si olej dokoupit. Možná je nenapadlo, že ho mají skutečně málo…Počítám s tím, že Pán může přijít třeba dnes v noci? Jak je to s mým olejem? Jak jsem naložil/a s dary, které jsem od Pána přijal/a? Co má předsevzetí, která jsem učinila? Jaké jsou mé dluhy?


STŘEDA

3.den Iz 9,1-6 1Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. 2Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. 3Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midjánu. 4Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. 5Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ 6 Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.


Do Tvé temnoty, beznaděje, lhostejnosti,…přichází světlo. Ten, který láme každé jho, ten, který vládne.


ČTVRTEK

4.den Lk 21,10-28 10Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, 11budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. 12Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. 13To vám bude příležitostí k svědectví. 14Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. 15Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. 16Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. 17A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. 18Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. 19Když vytrváte, získáte své životy. 20Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. 21Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, 22poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno. 23Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. 24Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. 25Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. 26Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. 27A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 28Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“


Buď opatrný v tomto světě, ale zároveň odvážný pro Jeho království.


PÁTEK

5.den Flp 4,4-5 4Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.


Raduj se z toho, že patříš Hospodinu. Tomu, který je Pánem nebe i země. Raduj se, že e k němu můžeš vždycky vracet, ať zabloudíš kamkoli. Raduj se, protože nejsi sám/sama


SOBOTA

6.den Jer 23, 5-6 5„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. 6V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘.“


Pros dnes Ježíše, který jediný je Král, aby ve Tvém životě uplatnil své právo a spravedlnost. Aby On sám byl světlem, aby On usvědčoval, On odpouštěl, On uzdravoval, On lámal pouta, aby On ukazoval cestu,…


NEDĚLE

7.den Lk 21,29-38 29Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: 30Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. 31Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. 32Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. 33Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. 34Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. 35Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. 36Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“ 37Ve dne učil v chrámě, ale na noc odcházel na horu, která se nazývala Olivová. 38A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal.

 

A co vidíš ty?


ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1059×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka