Denní zamyšlení s Písmem

1. 2. 2010 - 7. 2. 2010 Nechat se proměňovat

31. 1. 2010 23:59

Učedníkem se člověk nestane ze dne na den. Jsme zváni k tomu nechat se každý den znovu proměňovat.


PONDĚLÍ

J 1,12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

 

Božími dětmi jsme se stali křtem. Stále však do tohoto dětství dorůstáme, stále se jimi také stáváme. Je na nás, zda tu nabídku přijmeme. Dnes můžeš děkovat Bohu, že jsi přijat do jeho rodiny, že se smíš stávat jeho dítětem. Pros o srdce dítěte.


ÚTERÝ

J 20,26-29 Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ 27Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ 28Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ 29Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“


Ježíš se sklání i k naší nevíře. Prochází zavřenými dveřmi. A zve Tě.


STŘEDA

Sk 20,31-32 Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. 32Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.


Boží slovo má moc Tě proměnit. Klidně si dnes vezmi text, který Tě dřív oslovil. Nebo jen zůstaň v tichu s tou pravdou, že Boží slovo má moc Tě proměnit.


ČTVRTEK

Lk 4,31-37 Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. 32Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc. 33V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem: 34„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.“ 35Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil. 36Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: „Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!“ 37A pověst o něm se rozhlásila po všech místech okolní krajiny.


Nechej v sobě vítězit Boží slovo.


PÁTEK

Mt 19,16-22 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“ 17On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!“ 18Otázal se ho: „Která?“ Ježíš odpověděl: „Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, 19cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.“ 20Mladík mu řekl: „To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“ 21Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ 22Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.


Jeden z těch, kteří odmítli nechat se proměnit.


SOBOTA

Mk 10,46-52 Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. 47Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 48Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 49Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ 50Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. 51Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ 52Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.


Bartimaios se nezabydlel ve své slepotě. Jakmile se setkal s Ježíšem, neváhal,..vyskočil a přišel k Ježíšovi...


NEDĚLE

Dle vlastního výběru


ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1179×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka