Denní zamyšlení s Písmem

11.1.-17.1.2010

10. 1. 2010 23:59

 

PONDĚLÍ

Mt 5,1-12 1Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 2Tu otevřel ústa a učil je: 3„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 5Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 7Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 9Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. 10Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 11Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 12Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

 

Blahoslavenství ukazují Ježíše jako skutečného znalce lidského života. Nemá iluze. Promlouvá ne k nějakým vysněným lidem, ale k lidem reálným. K těm, kteří pláčí, touží po pravdě a spravedlnosti.....Zároveň jsou blahoslavenství výzvou, pozváním. Možná Ti v dnešním světě připadají spíše jako vzdálený pozdrav z minulosti, utopie. Nechej se oslovit jejich radikalitou, jemností a čistotou. Vyber si jedno z blahoslavenství a zkus se k němu vrátit i přes den. Modli se jej. Nechej si jím proměňovat srdce.


ÚTERÝ

Mt 10,16-33 16Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. 17Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat, 18budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. 19A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. 20Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce. 21Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. 22Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 23Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka. 24Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. 25Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď! 26Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. 27Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. 28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. 29Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. 30U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. 31Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. 32Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; 33kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

 

Vypiš si dnes konkrétní rady a pokyny, které říká Ježíš svým učedníkům. Zůstaň s nimi v modlitbě.


STŘEDA

Mt 24,3-14; 36-44 3Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ 4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. 7Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. 8Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 9Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11povstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

36O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 37Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. 40Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 43Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

 

A znovu text o bdělosti a připravenosti. Zkus dnes opět smazat nějaký svůj dluh vůči někomu, napravit křivdu, vrátit půjčené věci, pomodlit se za ty, kterým to již dlouho slibuješ, nabídnout odpuštění, smíření, zkusit se naučit na zítřejší písemku a ne pouze vypracovat tahák, pomoci s něčím doma sám/sama od sebe...


ČTVRTEK

Lk 12,1-21 1Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. 2Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. 3Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. 4Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. 5Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! 6Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. 7Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. 8Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 9Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. 10Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá Duchu svatému, odpuštěno nebude. 11Když vás povedou do synagóg a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit nebo co řeknete. 12Vždyť Duch svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci.“ 13Někdo ze zástupu ho požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“ 14Ježíš mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ 15A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ 16Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. 17Uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘ 18Pak si řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby 19a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘ 20Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘ 21Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“

 

Před čím Ježíš varuje své učedníky? Zůstaň s textem ve chvíli ticha, zůstaň u verše, který k Tobě hlouběji promlouvá.


PÁTEK

J 19,17-27 17Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota. 18Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. 19Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. 20Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. 21Židovští velekněží řekli Pilátovi: „Neměls psát ‚židovský král,‘ nýbrž ‚vydával se za židovského krále‘.“ 22Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“ 23Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, odshora vcelku utkaný. 24Řekli si mezi sebou: „Netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude!“ To proto, aby se naplnilo Písmo: ‚Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los.‘ To tedy vojáci provedli. 25U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. 26Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ 27Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.


Být učedníkem Ježíšovým znamená následovat ho na cestě kříže. Znamená to, že ani nám se utrpení nevyhne. Znamená to, že uprostřed jakéhokoliv utrpení je Ježíš s námi, je tím, kdo touto cestou sám šel.


SOBOTA

Sk 1,1-8 1První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku 2až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu; 3jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. 4Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 5Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ 6Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ 7Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“


Pros, aby se i na Tobě splnilo zaslíbení, které Ježíš zanechal svým učedníkům.. Abys byl/a jeho svědkem. Ne ze své síly.


NEDĚLE

J 13,34-35 34Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. 35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“


Existuje jedna věc, podle které mají ostatní poznat, že jsi křesťanem.


ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1975×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka