Denní zamyšlení s Písmem

4.1. - 10.1.2010

3. 1. 2010 23:59

To, že je někdo Ježíšovým učedníkem nemá napsáno na čele. Má to být zjevné z jeho jednání, skutků. Ježíš ke svým učedníkům často mluvil, jak mají/nemají jednat. Nikdy jim nedal žádné osvědčení s razítkem, že jsou jeho učedníky, kterým by se mohli chlubit, prezentovat. Jejich život a život každého dalšího učedníka má být tou vizitkou, že patří Ježíšovi.

 

PONDĚLÍ

Mt 7,21-2 21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 22Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ 23A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘


Činit vůli!!


ÚTERÝ

Lk 14,26-33 26„Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. 28Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? 29Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. 30‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ 31Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? 32Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru. 33Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.

 

Být Ježíšovým učedníkem znamená, že On je první v mém životě. Je kritériem, vše ostatní mu podřizuji. On je mým Pánem a Bohem. Nemají mi vládnout mé vztahy, ale Ježíš. Nemám se nechat vláčet svými zájmy, nápady...Jediný, komu mám podřizovat svůj život, je Ježíš.


STŘEDA

Lk 14,34-35 34Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti? 35Nehodí se na pole ani na hnojiště: vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš.“

Mt 5,13 13Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

 

Co pro Tebe znamená být „solí země?“ Sůl má velmi výraznou chuť. Už jen malé množství dokáže ochutit velké množství pokrmu. Musí být ale slaná. Nazývá-li Tě Ježíš solí, v čem spočívá tato slanost? V čem máš být jiný/á? Pros dnes Ježíše, aby Tě on sám učinil solí. Pros o odvahu být jiný/á, nejít s davem.


ČTVRTEK

Mt 5,14-16 14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 16Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

 

Žárovka nemá šanci se rozsvítit, není-li zapojena do zásuvky, chybí-li baterie, zkrátka není-li připojena ke zdroji. S Tvým světlem je to stejné.


PÁTEK

Ef 5,8-11 8I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 9Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; 10zkoumejte, co se líbí Pánu. 11Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.

 

Pro změnu opět něco málo o světle.


SOBOTA

Lk 12,22-34 22Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. 23Život je víc než pokrm a tělo než oděv. 24Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! 25Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 26Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? 27Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. 28Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! 29A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. 30Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. 31Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. 32Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. 34Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

 

Svým učedníkům řekl: „...“ Zformuluj si krátce svými vlastními slovy, dnešním jazykem, co Ježíš říká svým učedníkům, co říká Tobě.


NEDĚLE

Lk 12,35-40 35Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. 36Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. 37Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. 38Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. 39Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. 40I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.“

 

Bdělost, připravenost. Zůstaň před Pánem a představ si, že dnešní den je Tvým posledním v tomto životě. Nechej si ukázat všechny dluhy, nedotaženosti, které by tu po Tobě zůstaly. Vyber si jednu z nich a zkus dnes udělat krok k jejímu dotažení. Krok k usmíření, odpuštění, vyjasnění, splacení dluhu...ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1287×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka