Denní zamyšlení s Písmem

22. 5. 2010

22. 5. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš Nazaretský, král židovský.


37Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ 38Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: „Já na něm žádnou vinu nenalézám. 39Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám toho židovského krále.“ 40Na to se dali do křiku: „Toho ne, ale Barabáše!“ Ten Barabáš byl vzbouřenec.

/J 18,37-40/

1Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. 2Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. 3Pak před něho předstupovali a říkali: „Buď pozdraven, králi židovský!“ Přitom ho bili do obličeje. 4Pilát znovu vyšel a řekl Židům: „Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu.“ 5Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: „Hle, člověk!“ 6Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“ 7Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího.“ 8Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. 9Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: „Odkud jsi?“ Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď. 10Pilát mu řekl: „Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?“ 11Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu.“ 12Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Ale Židé křičeli: „Jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři.“ 13Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném ‚Na dláždění‘, hebrejsky Gabbatha. 14Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům řekl: „Hle, váš král!“ 15Oni se dali do křiku: „Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám ukřižovat?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme krále, jen císaře.“ 16Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili. 17Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota. 18Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. 19Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský.

/J 19,1-16/

Pravý Král, který se narodil, aby vydal svědectví pravdě, je odmítnut a odsouzen k smrti. Ztiš se a pročti si celý text. Možná Tě napadá, jak je to strašné, děsí Tě surovost odsouzení a to, jak se Ježíš nebrání, přitom On přeci je Král! Bohužel se někdy chováme stejně jako Židé, kteří křičeli „Ukřižuj!“ A může jít o úplné drobnosti. Jen je nám prostě pravda nepohodlná a tak si prosadíme svou.

Pane, odpusť mi všechny situace, kdy jsem se rozhodoval/a a jednal/a jen podle své vůle, jak se mi to hodilo, a nechtěl/a jsem vidět pravdu. Odpusť mi tvrdost mého srdce. Obrať mě Pane. Vyznávám Tě jako svého Jediného Pána a Krále a chci se den co den znovu učit podřizovat svou vůli té Tvé. Amen

ZDROJ: jump.cho.cz

 

 

Zobrazeno 1578×

Komentáře

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka