Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2009

18. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vrať se dnes k textu, který Tě v posledních týdnech oslovil.


17. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Iz 61,1-3 Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem,


16. 10. 2009 1:50
Rubrika: O Slově na den

Jer 15,10-21 Běda mi, matko má, že jsi mě zrodila, muže sporu a sváru pro celou zemi. Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nepůjčil, všichni mi klnou.


15. 10. 2009 0:05
Rubrika: O Slově na den

1Kr 19,1-18 Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem. Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: „Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!"


14. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1Sm 1,1-20 Byl jeden muž z Ramatajim-sófímu, z Efrajimského pohoří; jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jeróchama, syna Elíhúa, syna Tochúa, syna Súfova. Měl dvě ženy: jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti…


13. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Gn 32,23-33 A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším , co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka.


12. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Gn 21,14-20 Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po Beeršebské stepi. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem.


11. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1Pt 3,14-17 14Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá 15a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích.


10. 10. 2009 8:49
Rubrika: O Slově na den

Mt 6,1-4 Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka