Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2009

22. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2.den Iz 12,2 2Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.“


21. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1.den Bar 4,30-37 30Buď dobré mysli, Jeruzaléme, potěší tě ten, kdo tě povolal jménem.


20. 12. 2009 23:59

PONDĚLÍ 1.den Bar 4,30-37 30Buď dobré mysli, Jeruzaléme, potěší tě ten, kdo tě povolal jménem. 31Běda těm, kdo se vůči tobě dopouštěli zlého, kdo se radovali z tvého pádu, 32běda městům, kterým tvé děti musely otročit, běda tomu městu , které vzalo…


20. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

7.den Vrať se k textu, který pro Tebe byl důležitý.


19. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

6.den 1Te 5,23-24 23Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.


18. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

5.den Jer 23,15-29 15Proto Hospodin zástupů praví proti těm prorokům toto: „Hle, nakrmím je pelyňkem a napojím je otrávenou vodou, protože od jeruzalémských proroků vyšlo rouhačství na celou zemi.“


17. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

4.den Iz 30,15-18 15Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete,


16. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

3.den Mich 5,1-4a 1A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.


15. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2.den Zach 2,14 14Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.


14. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1.den Iz 55,6-9 6Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka