Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Březen 2011

21. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!


20. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno.


19. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“


18. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.


17. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“


16. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Obrať se, Jákobe, a chop se jí, jdi za září jejího světla. Svou slávu nedávej jinému, a cizímu národu své výsady.


15. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra.


14. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení.


13. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Neraduj se nade mnou, má nepřítelkyně! Padla-li jsem, povstanu, sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin."


12. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Buďte rozhodní. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka