Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2011

11. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu."


10. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol!


9. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.


8. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Poznej tedy, že Hospodin, je Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení.


7. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Pane, zachraň mne!“ Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“


6. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli.


5. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst."


4. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne."


3. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.


2. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka