Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Leden 2012

21. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.


20. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.


19. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odvrátí-li se svévolník od svévole a bude jednat podle práva a spravedlnosti, díky tomu bude žít.


18. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování.


17. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Proto o nich praví Panovník Hospodin toto: Hle, já vykonám soud mezi ovcí vykrmenou a ovcí hubenou.


16. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu.


15. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Slávu i hanbu přináší mluvení a jazyk může přivést člověka i k pádu.


14. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.


13. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil."


12. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka