Denní zamyšlení s Písmem
16. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Obrať se, Jákobe, a chop se jí, jdi za září jejího světla. Svou slávu nedávej jinému, a cizímu národu své výsady.


15. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra.


14. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení.


13. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Neraduj se nade mnou, má nepřítelkyně! Padla-li jsem, povstanu, sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin."


12. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Buďte rozhodní. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů.


11. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos... Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.


10. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho.


9. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív.


8. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.


7. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: „Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka