Denní zamyšlení s Písmem
20. 5. 2011 0:41
Rubrika: O Slově na den

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.


19. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím." "Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi Hospodin, náš Bůh."


18. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat."


17. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!


16. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.


15. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nelituj peněz pro bratra a přítele, nenech je zničit rzí v úkrytu pod kamenem.


14. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života.“


13. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým.


12. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“


11. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka