Denní zamyšlení s Písmem
7. 10. 2011 0:00

Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.


6. 10. 2011 0:00

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina


5. 10. 2011 0:00

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.


4. 10. 2011 0:00

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.


3. 10. 2011 0:00

Přistoupil k ní (anděl) a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.


2. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.


1. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu."


30. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on.


29. 9. 2011 9:26
Rubrika: O Slově na den

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!


28. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka