Denní zamyšlení s Písmem
27. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“


26. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!


25. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin vrátí Jákobovi důstojnost, důstojnost, jaká patří Izraeli. Potřeli jej vetřelci, zničili jeho odnože.


24. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Tehdy z tvého středu odstraním tvé pyšné rozjařence a nepřipustím, aby ses opět začalo povyšovat na mé svaté hoře.


23. 11. 2011 8:36
Rubrika: O Slově na den

Nikdy nesvěřuj druhému, co ti bylo důvěrně sděleno, a nebude ti to nikdy na újmu.


22. 11. 2011 9:35
Rubrika: O Slově na den

Bratři a pomocníci mohou podepřít v čas soužení, ale nad to obojí přinesou záchranu skutky milosrdenství.


21. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.


20. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin.


19. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Roztrpčené srdce dál nezneklidňuj a neotálej s darem potřebnému.


18. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nestarej se o to, co se tě netýká, vždyť ti bylo ukázáno víc, než na co stačí lidský rozum.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka