Denní zamyšlení s Písmem
27. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem


26. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.


25. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.


24. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

4.den Iz 60,1-2 1„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.


23. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

3.den Jak 5,7-9 7Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.


22. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2.den Iz 12,2 2Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.“


21. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1.den Bar 4,30-37 30Buď dobré mysli, Jeruzaléme, potěší tě ten, kdo tě povolal jménem.


20. 12. 2009 23:59

PONDĚLÍ 1.den Bar 4,30-37 30Buď dobré mysli, Jeruzaléme, potěší tě ten, kdo tě povolal jménem. 31Běda těm, kdo se vůči tobě dopouštěli zlého, kdo se radovali z tvého pádu, 32běda městům, kterým tvé děti musely otročit, běda tomu městu , které vzalo…


20. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

7.den Vrať se k textu, který pro Tebe byl důležitý.


19. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

6.den 1Te 5,23-24 23Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.


« novější 1 99 197 294 346 347 348 349 350 351 352 392 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka