Denní zamyšlení s Písmem
3. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ř 8,31-39 Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


2. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Sk 2, 22-39 Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.


1. 11. 2009 11:17
Rubrika: O Slově na den

Ř 5,6-8 6Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné.7


29. 10. 2009 8:35
Rubrika: O Slově na den

Lk 22,54-62 Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi.55Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr.


28. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1J 1,5-10 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 6Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.


27. 10. 2009 8:18
Rubrika: O Slově na den

2.den Iz 58,9b-12 Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!' Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,


26. 10. 2009 8:43
Rubrika: O Slově na den

Iz 58,1-9a „Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy.


25. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Gal 4,8-9: "Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni.


24. 10. 2009 8:15
Rubrika: O Slově na den

Dt 33,26-29 "Nikdo není jako Bůh, Ješurúne; na pomoc ti jede po nebesích, na oblacích ve své velebnosti. Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích.


23. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Gal 3,26-29: "Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.


« novější 1 99 197 294 351 352 353 354 355 356 357 392 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka