Denní zamyšlení s Písmem
12. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

6.den Jer 23, 5-6 5„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost.


11. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

5.den Flp 4,4-5 4Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!


10. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

4.den Lk 21,10-28 10Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království,


9. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

3.den Iz 9,1-6 1Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.


8. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2.den Mt 25,1-13 1Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.


7. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1.den Flp 3,20b-21 20My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.


6. 12. 2009 23:59

Advent je časem očekávání. Snaží se nás probrat do reality. Do reality toho, že jako křesťané stále očekáváme Kristův druhý příchod. Náš život má být skutečně žitým očekáváním Krista. Nevíme, kdy se náš Pán vrátí a tak máme být kdykoli připraveni.…


6. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

7.den Kol 4,5-6 5Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.


5. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

6.den Mt 24,36-44 36O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.


4. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

5.den Ř 13,11-14 11Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka