Denní zamyšlení s Písmem
11. 9. 2009 0:00

Řím 8,20-21 Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.


10. 9. 2009 0:00

Řím 5,3-5 Nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.


9. 9. 2009 0:00

Mt 16,16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."


8. 9. 2009 9:19

Flp 4,12-13 Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.


7. 9. 2009 0:00

Mt 17,20 Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné."


6. 9. 2009 0:00

Ef 6,14-17 Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha,…


5. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan 7,37-38 Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."


4. 9. 2009 0:00

2 Tim 1,12 Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.


3. 9. 2009 0:53

Mt 16,16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."


2. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan 3,36 Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (CEP)


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka