Denní zamyšlení s Písmem
11. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1Pt 3,14-17 14Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá 15a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích.


10. 10. 2009 8:49
Rubrika: O Slově na den

Mt 6,1-4 Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.


8. 10. 2009 0:13
Rubrika: O Slově na den

Kol 3,1-17 1Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. 2K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.


7. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mt 18,21-35 21Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" 22Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát."


6. 10. 2009 7:09
Rubrika: O Slově na den

1J 2,9-11 9Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 10Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.


5. 10. 2009 0:23
Rubrika: O Slově na den

Mk 12,28-34 28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?"


5. 10. 2009 0:22

Pondělí Mk 12,28-34 28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?" 29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest…


4. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

J 4,7-26 Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!" 8Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. 9Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala…


3. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2Kor 1,20-22 Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano'. A proto skrze něho zní i naše ‚Amen' k slávě Boží. 21Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. 22 On nám také vtiskl…


2. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

8,31-39 31Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 32On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka