Denní zamyšlení s Písmem
21. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1.den Bar 4,30-37 30Buď dobré mysli, Jeruzaléme, potěší tě ten, kdo tě povolal jménem.


20. 12. 2009 23:59

PONDĚLÍ 1.den Bar 4,30-37 30Buď dobré mysli, Jeruzaléme, potěší tě ten, kdo tě povolal jménem. 31Běda těm, kdo se vůči tobě dopouštěli zlého, kdo se radovali z tvého pádu, 32běda městům, kterým tvé děti musely otročit, běda tomu městu , které vzalo…


20. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

7.den Vrať se k textu, který pro Tebe byl důležitý.


19. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

6.den 1Te 5,23-24 23Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.


18. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

5.den Jer 23,15-29 15Proto Hospodin zástupů praví proti těm prorokům toto: „Hle, nakrmím je pelyňkem a napojím je otrávenou vodou, protože od jeruzalémských proroků vyšlo rouhačství na celou zemi.“


17. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

4.den Iz 30,15-18 15Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete,


16. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

3.den Mich 5,1-4a 1A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.


15. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2.den Zach 2,14 14Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.


14. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1.den Iz 55,6-9 6Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.


13. 12. 2009 23:59

Advent je časem očekávání. Snaží se nás probrat do reality. Do reality toho, že jako křesťané stále očekáváme Kristův druhý příchod. Náš život má být skutečně žitým očekáváním Krista. Nevíme, kdy se náš Pán vrátí a tak máme být kdykoli připraveni.…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka