Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

21. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji…


20. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: „Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh, a já ho velebím, Bůh mého otce,…


19. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nechť nakloní naše srdce k sobě..."


18. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou."


17. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život."


16. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu.“


15. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Pane, ukaž nám své milosrdenství!"


14. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít.“


13. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem."


12. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil,…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka