Denní zamyšlení s Písmem

7. 11. 2008

7. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš jako Boží Syn učinil mnohé zázraky. I dnes si můžeš zvolit s kterým textem (zázrakem) strávíš chvíli času. 


Mt 8,1-17: Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tu mu Ježíš pravil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“
Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému ‚jdi‘, tak jde; jinému ‚pojď sem‘, tak přijde; a svému otroku ‚udělej to‘, tak to udělá.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů.“ Potom řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.“ A v tu hodinu se sluha uzdravil.
Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.‘

Nechej k sobě Ježíše skrze tento text promlouvat. Popros Ježíše o očištění/uzdravení/osvobození v konkrétní věci ve svém životě. Neboj se - vždyť on říká: "Chci, buď čist!"

Zobrazeno 2766×

Komentáře

kopr-etinka

synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů... to nechápu. proč synové království?

Sasidlo

No, chápu to tak, že když Ježíš říká "tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho", tak těmi v Izreali myslí vyvolený národ = "synové království".Právé u těch jinších "mnohých od východu i západu" (např. setníka) nalézá větší víru, a proto budou spaseni, ale izraelité pro svou malověrnost ne. Resp. dávejme si pozor, abychom se věřícími jen nenazývali, ale abychom opravdu věřili. :-)

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka