Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2009

29. 10. 2009 8:35
Rubrika: O Slově na den

Lk 22,54-62 Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi.55Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr.


28. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1J 1,5-10 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 6Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.


27. 10. 2009 8:18
Rubrika: O Slově na den

2.den Iz 58,9b-12 Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!' Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,


26. 10. 2009 8:43
Rubrika: O Slově na den

Iz 58,1-9a „Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy.


25. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Gal 4,8-9: "Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni.


24. 10. 2009 8:15
Rubrika: O Slově na den

Dt 33,26-29 "Nikdo není jako Bůh, Ješurúne; na pomoc ti jede po nebesích, na oblacích ve své velebnosti. Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích.


23. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Gal 3,26-29: "Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.


22. 10. 2009 16:11
Rubrika: O Slově na den

1 Kor 13,12 "Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. "


21. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Iz 58,1-9a „Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. 2Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha…


20. 10. 2009 6:56
Rubrika: O Slově na den

Žd 11,3: "Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného."


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka