Denní zamyšlení s Písmem

23.3.2009

23. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane Ježíši, Ty jsi řekl: „Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Vysvobodil jsi apoštola Pavla z jeho duchovní slepoty a naplnil jsi ho svým Duchem. Prosíme, veď nás skrze přijetí našich pádů a zranění k hlubšímu obrácení. Zapal naše srdce, aby nesla světu radostnou zvěst o Tvém vítězství kříže. Sešli svého Ducha na tuto zem! Amen.


BOŽÍ SLOVO

Sk 9,3-18

Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“ Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“ Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde
má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“ Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“ Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým.“ Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.

 

Řím 10,6-17

Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: ,Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?‘ - aby Krista přivedl dolů - ,ani neříkej: kdo sestoupí do propasti?‘ - aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? ,Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo
praví: ,Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť ,každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘. le jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni?
Je přece psáno: ,Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!‘ Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: ,Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?‘ Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

 

PAPEŽ MLADÝM

Biblický text nám přibližuje důležitý moment Pavlova života – okamžik, kdy ho oslovil Ježíš, dal se mu poznat a převrátil tak jeho dosavadní život naruby. Podobné situace se dějí i dnes mnohým z nás. Tuto „radostnou zvěst“ připomíná papež Benedikt XVI. ve své homilii z Květné neděle 2007: „I dnes Bůh hledá srdce mladých, hledá mladé lidi s velkým srdcem, schopné dát mu prostor ve
svém životě a stát se protagonisty Nové Smlouvy. K přijetí přitažlivé nabídky, jakou je ta, kterou nám činí Ježíš, k uzavření Smlouvy s ním, je zapotřebí být cele mladí, schopní nechat se oslovit jeho novostí a vykročit s ním na nové cesty. Ježíš má mladé lidi v oblibě, jak to dobře ukazuje dialog s bohatým mladíkem (srov. Mt 19,16-22; Mk 10,17-22); respektuje jejich svobodu, ale nikdy kdy jim nepřestává nabízet nejvyšší cíle jejich života: novost evangelia a krásu svatého jednání.“
Dále Svatý otec vyjadřuje mladým své pochopení pro těžkosti a pochybnosti ve víře a ujišťuje je, že na tyto boje nejsou sami: „Ježíš otevřel bránu Boha křížem, bránu mezi Bohem a lidmi. Nyní je otevřena. Avšak Pán klepe i z druhé strany svým křížem: klepe na brány světa, na brány našich srdcí, která jsou tak často
a v tak velkém počtu před Bohem uzavřena. A mluví k nám více méně takto: pokud ti důkazy, které ti Bůh ve stvoření dává o své existenci, nestačí k tomu, aby ses mu otevřel; pokud tě slovo Boží a poselství církve nechávají lhostejným – pak pohleď na mne, na Boha, který se pro tebe stal trpícím, který osobně trpí s tebou – pohleď, že já trpím z lásky k tobě a otevři se mně i Bohu Otci.“ V tom samém roce na setkání v italském Loretu vybídl všechny mladé lidi: „Je nyní na vás, abyste otevřeli svá srdce a všechno nabídli Ježíšovi. Řekněte mu: hle, tady jsem, jistě ještě nejsem takový, jakým bys mne chtěl mít Ty, nedokážu plně pochopit ani sebe sama, ale s Tvou pomocí jsem připraven Tě následovat. Pane Ježíši, tento večer bych s Tebou chtěl mluvit a vzít si za svůj onen vnitřní postoj a důvěřivou oddanost ženy, která před dvěma tisíci lety řekla své ,ano‘ Bohu Otci, který ji vybral, aby byla Tvou Matkou. Otec si ji vybral, protože je chápavá a poslušná k jeho vůli. Jako ona, jako ona mladičká Maria, každý z vás, drazí mladí přátelé, řekněte Bohu s vírou: ,Hle, ať se mi stane podle Tvého slova!‘“

K ZAMYŠLENÍ

• Považuji své obrácení za ukončený proces?
• Co dělám pro to, aby byl Kristus bližší lidem kolem mě?
• Všímám si „nových tváří“ ve farnosti, v kostele?

PROSBY - INSPIRACE K MODLITBĚ

• Pane, Ty jsi Cesta, po které apoštol Pavel od Damašku kráčel.
Dej, ať Tě také dokážeme následovat po Tvých cestách.
• Pane, Ty jsi Pravda.
Dej, abychom Tě dokonaleji poznávali a dokázali o Tobě pravdivě svědčit.
• Pane, Ty jsi Život. Uzdravil jsi Pavlovu vnitřní slepotu.
Dej i nám prohlédnout z naší duchovní slepoty.
• Pane, Ty jsi Světlo.
Nedovol, aby nás pohltily naše temnoty.

ÚKOL PRO JEDNOTLIVCE

• Pozvi svého nevěřícího spolužáka, kamaráda na výlet.
• „Jdeme do toho spolu“ – spolu s nevěřícím kamarádem, spolužákem se pokuste udělat něco
dobrého pro své okolí.
• Procházka městem – modli se za lidi, které potkáváš při cestě městem.
• Pomodli se libovolnou modlitbu za ty, kteří ještě nepoznali Krista.
• Poděkuj Bohu za dar víry.

AKTIVITA DO SPOLEČENSTVÍ

• Uspořádejte pro své nevěřící spolužáky čajovnu na téma: Otázky na katolíky
• Společná brigáda
• Vzájemné sdílení: které věci, lidé, události mě přibližují k Bohu? Co mi napomáhá ke
každodenní obnově života? Jak svědčím o Kristu ve svém okolí?
• Svědectví: konvertité mohou vyprávět svůj příběh obrácení. Také je možno do společenství
nebo farnosti pozvat konvertitu se zajímavým svědectvím.

MODLITBA ZA MLÁDEŽ

Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle.
Amen.

Sdílet

Komentáře

staryvlk K tomu není co dodat.

floweret Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo<br />
praví: ,Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘<br />
<br />
Věříš? <br />
<br />
"... víra je ze slyšení a slyšení skrze Slovo Boží..." tož čtěme ho a věřme mu!!!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka