Denní zamyšlení s Písmem

27.3.2009

27. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíši Kriste, v životě se nám často vše mění a nemáme skoro žádnou jistotu. Dokonce ani svou upřímností před Tebou si nemůžeme být zcela jistí. Ty jsi však věrný a trpělivý a máš soucit s naší slabostí. Tím, že všechno bereš na sebe, otvíráš nám cestu ke smíření a k pokoji v Bohu, který nechce ani utrpení, ani smrt, ani lidskou úzkost, ale který neúnavně opakuje: Moje láska k tobě
od tebe nikdy neustoupí.


Týden modliteb za mládež

BOŽÍ SLOVO

2 Kor 1,3-12

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme; už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti - to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. Toto je naše chlouba: Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili ve svatosti a ryzosti před Bohem a nespoléhali na světskou moudrost, nýbrž na milost Boží.

Řím 5,1-5

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.

PAPEŽ MLADÝM

Často se o Ježíši mluví jako o náročném příteli, který nás vyzývá, abychom „zapřeli sami sebe, nesli svůj každodenní kříž a následovali ho“. Nechce nic menšího než náš život. To by mohlo vyvolat i strach, pokud bychom si zapomněli se sv. Pavlem opakovat, že spolu s utrpením k nám přichází také útěcha a že skrze kříž přichází v Kristu také vzkříšení. Ani dnešní moderní doba není oproštěná od mučednictví. O tom nejrozšířenějším mluvil Jan Pavel II. k mladým shromážděným v Římě u příležitosti Jubilejního roku 2000: „Nejdražší přátelé, věřit v Ježíše, následovat Ježíše ve stopách Petra, Tomáše, prvních apoštolů a svědků obnáší rozhodnutí se pro něho a nezřídka i jakési nové mučednictví: mučednictví těch, kdo jsou - včera stejně jako dnes - povoláni jít proti proudu, následovat božského Mistra a jít‚
za Beránkem, kamkoli jde‘ (Zj 14,4). (...)
Třebaže se asi po vás nebude žádat krev. Věrnost Kristu však určitě ano! Věrnost prožívaná v každodenních situacích: mám na mysli snoubence a jejich těžkosti v žití předmanželské čistoty v dnešním světě. Mám na mysli mladé páry a zkoušky, jimž je vystaven jejich závazek vzájemné věrnosti. Myslím na vztahy mezi přáteli a na pokušení nečestnosti, které se mezi ně může vloudit. Mám na mysli také ty, kteří se vydali na cestu zvláštního zasvěcení, a únavu, které někdy musejí čelit, aby vytrvali v odevzdanosti Bohu a bližním. Mám na mysli ty, kteří chtějí žít vztahy solidarity a lásky ve světě, který, jak se zdá, uznává jen logiku zisku a osobních či skupinových zájmů. Mám na mysli rovněž ty, kdo se zasazují o mír, ale jsou svědky toho, jak v různých částech světa vznikají nová ohniska války; mám na mysli ty, kdo se zasazují o svobodu člověka, avšak stále vidí, že je ještě otrokem sebe sama i druhých; mám na mysli ty, kteří bojují za lásku a úctu k lidskému životu,
a musejí přihlížet četným útokům proti životu a proti jeho respektování, které mu patří.“ Při setkání s mládeží České republiky na Svatém Kopečku v roce 1995 také řekl: „V Getsemanské zahradě se Ježíš modlil, aby Otec od něho odejmul hořký kalich utrpení, avšak ihned dodal: ‚Ale ať se stane ne má vůle, ale tvá.‘ (Lk 22,42) V této modlitbě je obsaženo hluboké přesvědčení o tom, že Bůh si vždycky přeje naše dobro; dokonce i tehdy, když v životě lidí nebo v lidských dějinách dopouští zlo, činí to s výhledem na větší dobro pro člověka samého.
A právě proto mohl apoštol Pavel napsat, že ‚těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému‘ (Ř 8,28)

K ZAMYŠLENÍ

• Co znamená bolest a utrpení pro můj vztah k Bohu? Odvádí mne od něj, nebo mne vede k němu blíž? Dokážu pochopit, že bolest může mít smysl? Důvěřuji Bohu, že mi opravdu může dát jen dobro?
• Ve kterých chvílích je pro mne nejtěžší zachovat věrnost víře a praktickému životu s Ježíšem?
• Co je to úcta a jak ji projevuji? Jsem ochotný hájit lidský život? Za jakou cenu?

PROSBY - INSPIRACE K MODLITBĚ

• Ježíši, Ty ses stal bezmocným a vydal ses lidem do rukou.
Nauč mne chápat, že můj život se nemusí měřit vnějším úspěchem, ale že opravdu úspěšný bude tehdy, když se od Tebe nikdy nevzdálím.
• Ježíši, lidská bolest Tě dojímala a dokonce jsi i plakal s Martou a Marií, když zemřel Tvůj přítel Lazar. Pomoz mi chápat, že mám „plakat s plačícími a radovat se s radujícími“. Pomoz mi neskrývat před ostatními svou slabost, aby mi mohli pomáhat.
• Ježíši, na křížové cestě Ti Veronika otřela rouškou tvář. Dej, ať vnímám drobná gesta lásky a dokážu je také projevovat ve vztazích k druhým lidem. Ať neusiluji především o velké věci, ale spíše se učím věrnosti ve všedních drobnostech.
• Ježíši, poslal jsi své učedníky v moci Ducha Svatého, aby Tě předešli tam, kam jsi chtěl sám přijít. Posiluj mne svým Svatým Duchem, abych se stal opravdu svědkem Tvého evangelia. Pomoz mi, abych podle toho, co věřím, také žil, a tak aby se mé svědectví o Tobě stalo silným a účinným.

ÚKOL PRO JEDNOTLIVCE

• Napiš svědectví o zkušenosti s Bohem, která pro tebe znamenala posilu v těžké chvíli. Bylo by možné ho zveřejnit ve farním (diecézním) časopise, nebo na www.signaly.cz.

AKTIVITA DO SPOLEČENSTVÍ

• Připravit diskusi na téma „třetí svět“ a jak by mohlo společenství přispět na misie.
• Společně se modlete za oběti nehod a za jejich rodiny. Pokud je ve vašem okolí místo
nějaké

Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle.
Amen.

Sdílet

Komentáře

Lidunka06 je to hezký

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka