Denní zamyšlení s Písmem

29.3.2009

29. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svatý Pavle, učiteli národů, tys byl na cestě osvícen jasem světla víry a tvá duše byla naplněna milostí Ducha Svatého. Probuď v našem společenství vnímavost pro hlas božského Mistra. Ať stále více nacházíme v Kristu Cestu, Pravdu a Život. Kéž světu zazáří Kristovo světlo. Svatý apoštole, žehnej našemu společenství. Amen.


Týden modliteb za mládež - arcidiecéze olomoucká
diecéze brněnská, královéhradecká, litoměřická a plzeňská

 

1. den – téma: Kdo jsem

BOŽÍ SLOVO

Sk 26,4-5.9-13.19-20
Můj život od mládí znají všichni Židé; vědí, jak jsem od počátku žil mezi svým lidem, a to i v Jeruzalémě. Znají mě už od dřívějška, a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího směru našeho náboženství jako farizeus. Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazaretského. A to jsem v Jeruzalémě vskutku dělal. Když jsem k tomu dostal od velekněží plnou moc, dal jsem mnoho věřících uvěznit, a když měli být usmrceni, schvaloval jsem to. Po všech synagógách jsem je často dával trestat a nutil je, aby se rouhali. Jako smyslů zbavený jsem se chystal pronásledovat je i v cizích městech. A tak jsem se vypravil s plnou mocí
a pověřením velekněží do Damašku. Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem o poledni světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou. A tak jsem se, králi Agrippo, nemohl postavit proti nebeskému vidění, a kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi, a pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili.

2 Kor 11,21-30
Musím přiznat, že na něco takového jsem příliš slabý! Ale čeho se odváží někdo jiný - teď mluvím jako z nerozumu - toho se odvážím i já. Oni jsou Hebrejci? Já také! Jsou Izraelité? Já také! Jsou potomky Abrahamovými? Já také! Jsou služebníky Kristovými? Odpovím obzvlášť nerozumně: já tím víc! Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné, třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách - v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí
v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí!

 

PAPEŽ MLADÝM
Podobně jako svatý Pavel o sobě, i my o svém životě mnoho víme, ale také si klademe mnoho otázek. Na tu základní „Kdo jsem“ pomáhá najít odpověď papež Jan Pavel II. ve svém Apoštolském listu mladým celého světa z roku 1985:
„Každý z vás je totiž aktem stvoření jako jeho obraz, jako obraz Boží podoby. Právě tento ‚obraz a podoba‘ působí, že si kladete takové otázky a že si je klást musíte. Všechny dosvědčují, že člověk bez Boha nemůže pochopit sebe samého a bez Boha se ani nemůže ‚realizovat‘.“ Svatý otec se snaží povzbudit každého z nás, abychom si pravdivě a s odvahou kladli důležité otázky týkající se našeho života, jeho smyslu, poslání a cíle. Staví nám proto před oči evangelijní příběh
bohatého mladíka, na kterého Ježíš „pohleděl s láskou“ a ve svém listu říká:
„Přeji každému a každé z vás, abyste tento Kristův pohled objevili, abyste jej hluboce prožili. Nevím, v kterém okamžiku života se to stane. Myslím, že se dostaví, až jej budete potřebovat nejvíce - snad v utrpení, snad spolu se svědectvím čistého svědomí jako u mladíka z evangelia, snad právě v opačné situaci - spolu s pocitem viny, s výčitkami svědomí. Kristus přece také pohlédl na
Petra ve chvíli jeho selhání, kdy třikrát zapřel svého Pána. Člověk tento milující pohled potřebuje. Potřebuje vědomí, že je milován, že je milován věčně
a vyvolen pro věčnost. Potřebuje vnímat, že ho věčná láska Božího vyvolení provází celým životem jako Kristův milující pohled, a možná nejvíce ve chvíli zkoušky, ponížení, pronásledování, porážky. V takových chvílích jako by naše lidství bylo v lidských očích odepsáno a pošlapáváno. Pro celou naši lidskou existenci se stává pevným záchytným bodem vědomí, že Otec nás ve svém
Synu věčně miluje a že Kristus stále miluje každého člověka. Když nás všechno nutí pochybovat o sobě a o smyslu našeho života, pak tento Kristův pohled - vědomí lásky, která se v něm ukázala být silnější než jakékoliv zlo a ničení - nám umožňuje přežít. Přeji vám tedy, abyste prožili totéž, co prožil mladík z evangelia: ,Ježíš na něj s láskou pohleděl' "

K ZAMYŠLENÍ
• Sv. Pavel řekl: „Nic nedbám na to, co je za mnou, a ženu se za tím, co je přede mnou.“ Jaký je smysl a cíl mého života ve světle těchto slov?
• Prožil jsem ve svém životě hluboké osobní a niterné setkání s Kristem? Jak a kdy?
• Co pro mě znamená, že jsem novým stvořením? Jsem hrdý, že jsem křesťan?

PROSBY - INSPIRACE K MODLITBĚ
• Pane Ježíši, Ty jsi přišel, abys ozářil každou temnotu světlem evangelia. Osvěcuj naše kroky, abychom Tě dokázali následovat ve všech zkouškách.
• Na přímluvu sv. Pavla nás veď nejen k poznání pravých hodnot života, ale také k jejich naplňování.
• Dej nám sílu, statečnost a odvahu k hlásání Tvého slova v našem okolí.
• Kriste, ty jsi pevný základ církve. Učiň si z nás živé kameny ve stavbě Tvého království.

ÚKOL PRO JEDNOTLIVCE
• Zadívej se na 10 minut do zrcadla, a pak se zeptej svých očí, kdo jsi…

AKTIVITA DO SPOLEČENSTVÍ
Hra „Hrníčkárna“
• Do předem připravených krabiček si navzájem píšeme, v čem vidíme schopnosti druhých.
• Objevujeme dobro druhých i vlastní.

 

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle.
Amen

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka