Denní zamyšlení s Písmem

2.4.2009

2. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

 

Dobrý Bože, děkujeme za všechny rozmanité dary, které od Tebe dostáváme. Prosíme, otevři naše
srdce, aby do nich mohl vstoupit Duch Svatý, kterého jsi nám daroval. Jedině s jeho pomocí nalezneme
vhodné prostředky, jak se k Tobě přiblížit, abys nás mohl proměnit silou své lásky. Amen.


 

Týden modliteb za mládež - arcidiecéze olomoucká
diecéze brněnská, královéhradecká, litoměřická a plzeňská

5. den – téma: Dary

BOŽÍ SLOVO
2 Kor 9,5-15

Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený
dar, tak aby byl pohotově a byla to opravdu štědrost a ne lakota. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude
také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak
se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť „radostného dárce miluje
Bůh“. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co
potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: „Rozdělil štědře, obdaroval
nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“ Ten, který „dává semeno k setbě i chléb k jídlu“, dá vzrůst vaší
setbě a rozmnoží „plody vaší spravedlnosti“. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli
být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Neboť služba této oběti nejen
doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni
touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se
projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou
milost, kterou vám Bůh dal. Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!

 

Řím 8, 26-28
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám
Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem
Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému
těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

 

PAPEŽ MLADÝM
Cíl jsme objevili, či lépe řečeno „cíl vstoupil do našeho života a dal se nám poznat“ a my jsme se ho
vydali následovat skrze každodenní věrnost v maličkostech i skrze zásadní životní rozhodování. To
vše by nás mohlo postupně vést k určité únavě, ke ztrátě odvahy a vytrvalosti, nebo k pocitům marnosti
ze sebe sama. Podobné nebezpečí si jistě uvědomoval i sv. Pavel, který se proto snažil první
křesťany neustále povzbuzovat a ujišťovat je o tom, že na to nejsou sami, a že dostanou všechno, co
k dosažení cíle potřebují. Podobně to platí i dnes. Svatý otec Benedikt XVI. nás vytrvale povzbuzuje
a dává nám recept na svěží a zároveň bezpečný styl života:
„Vybízím vás, drazí přátelé, abyste kultivovali svůj duchovní život. Ježíš řekl: „Já jsem vinný kmen,
vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete
dělat nic.“ (Jan 15,5) Ježíš se neuchyluje ke slovním obratům, ale je jasný a přímý. Všichni ho
chápou a zaujímají svůj postoj. Život duše je setkání s ním, konkrétní Tváří Boha; je to mlčenlivá
a vytrvalá modlitba, je to svátostný život, je to meditované evangelium, je to duchovní doprovázení,
je to srdečná příslušnost k církvi, k vašim církevním společenstvím.“
(Janov, 18. 5. 2008)
„Vzývejme Ducha Svatého: on je tvůrce Božích děl. Nechte se utvářet jeho dary. Tak jako církev
putuje s celým lidstvem, tak jste také vy povoláni uplatňovat dary Ducha ve výšinách i nížinách
každodenního života. Přičiňte se, aby vaše víra dozrála studiem, prací, při sportu, hudbou, uměním.
Podpořte ji modlitbou a živte ji svátostmi, aby tak byla pramenem inspirace a pomocí pro ty,
kteří jsou kolem vás. Život konec konců není pouhým hromaděním a je mnohem víc než dosažený
úspěch. Opravdu žít znamená být proměněn zevnitř, být otevřen silou lásky Boží. Přijetím moci Ducha Svatého můžete i vy proměnit svoje rodiny, společenství i národy. Osvoboďte tyto dary!
Učiňte, ať jste velcí díky moudrosti, rozumu, síle, umění a zbožnosti!“
(Sydney, 19. 7. 2008)

 

K ZAMYŠLENÍ
• Co dělám pro svůj růst ve víře?
Snažím se hledat odpovědi na své otázky, nechat se doprovázet někým zkušenějším, číst
dobrou duchovní literaturu, sdílet svoji víru, apod.?
• Je pro mě pravidelná modlitba, svátostný život a Písmo svaté opravdovým zdrojem života,
nebo pouhou povinností? Jak hledám rovnováhu mezi darováním a čerpáním?
• Jaké místo v mém životě má studium, práce, technika, hudba, sport?
Jsou mi pomocí ve vztahu k Bohu a lidem, nebo se stávám jejich otrokem?


PROSBY - INSPIRACE K MODLITBĚ
• Prosíme Tě, Pane, nauč nás modlit se a toužit po setkání s Tebou.
• Prosíme Tě, Pane, o velkorysost v rozhodováních a štědrost v našich skutcích.
• Prosíme Tě, Pane, za všechny vztahy, ve kterých žijeme. Přijď a proměň je svou láskou.
• Prosíme Tě, Pane, o pravdivost, věrnost a čistotu srdce.


ÚKOL PRO JEDNOTLIVCE
• I ty jsi dostal Ducha Svatého, který přebývá v tvém nitru. Jakým způsobem s ním
spolupracuješ ve svém životě v rodině, ve vztahu s rodiči a sourozenci? Máš ve svých
vztazích doma místo, kam jsi jej doposud nepozval?
Pokud ano, neváhej a udělej to hned!
• Ovoce Ducha je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost
a sebeovládání. Vyber si jeden z vyjmenovaných plodů a zkus jej dnes uplatnit ve vztahu
k nějakému konkrétnímu člověku.


AKTIVITA DO SPOLEČENSTVÍ
Práce s biblickým textem – Mt 7,1-5
• Přečtěte si určený text nejprve každý sám a potom ještě jednou společně.
• Každý si z papíru vyrobí „trám svého oka“ a napíše si na něj svoje chyby, které
znemožňují dobrý vztah k druhým lidem.
• Potom své „trámy“ poskládejte vedle sebe a společně proste v desátku růžence „Ježíš, který
zjevil v Káně svou Božskou moc“, aby Bůh uzdravil a proměnil váš pohled na druhé.

 

SPOLEČNÁ MODLITBA


Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle.
Amen

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka