Denní zamyšlení s Písmem

28. 9. - 4. 10. 2009

27. 9. 2009 0:00

Pondělí

Lk 22,32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.

Posiluj nás, Bože, a chraň nás.   
Ať milost, kterou jsme od tebe přijali, neztratíme a dobře ji využijeme pro dobro svých bližních.   
Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav.  
Ať slova papeže jsou slova přímá, pravdivá a plná Ducha svatého. 
Ať jeho osoba je nám ujištěním, že svou církev vedeš v rozbouřených vodách této doby. 
Ať po šťastném návratu domů můžeme vyprávět o velikosti Tvé dobroty a Tvého požehnání. 
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,   
jako byla na počátku i nyní i vždycky  a na věků. Amen . 
Církev není v rukou lidí - papeže nevyjímaje - nýbrž pouze v rukou Božích. (Carlo Caretto)

-----------------------

Úterý

Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela  
1Petr 1,14-19 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´ Jestliže 'vzýváte jako Otce´ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. -


Lidé nemají ani ponětí, co může vykonat jeden světec. Svatost je totiž mocnější než celé peklo. (Thomas Merton)

Středa

1J 3,1 Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

Jsi Boží dítě. Odvěků chtěné a milované. Nechej tento verš zapadnout hluboko do svého srdce. Vracej se k němu přes den, opři se o něj.

Čtvrtek

Ř 8,15-17 15 Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 16 Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 17A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.

Co všechno vyplývá z toho, že jsi Boží syn/dcera?

Pátek

8,31-39 31Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 32On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? 33Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 34Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 35Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? 36Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku." 37Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Toto je pravda o Tobě, o Boží lásce k Tobě.

Sobota

2Kor 1,20-22 Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano'. A proto skrze něho zní i naše ‚Amen' k slávě Boží. 21Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. 22 On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.

On není skoupý a vybavil tě tím co potřebuješ pro život.

Neděle

J 4,7-26 Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!" 8Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. 9Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?" Židé se totiž se Samařany nestýkají. 10Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou." 11Žena mu řekla: „Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu? 12Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda." 13Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. 14Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému." 15Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu." 16Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!" 17Žena mu odpověděla: „Nemám muže." Nato jí řekl Ježíš: „Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. 18Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." 19Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. 20Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!" 21Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. 22Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. 23Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. 24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě." 25Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko." 26Ježíš jí řekl: „Já jsem to - ten, který k tobě mluví."

Ztiš se nad dnešním textem. Zůstaň u verše, který Tě zasáhne nebo který je Ti nejblíž.

 

ZDROJ: Křesťanský tábor JUMP

 

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka