Denní zamyšlení s Písmem

30.12.2009

30. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun


a že Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami. 23Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž Pán vzdal díky. 24Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. 25Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: „Mistře, kdy ses sem dostal?“ 26Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. 27Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“ 28Řekli mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“ 29Ježíš jim odpověděl: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“ 30Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? 31Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“ 32Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. 33Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ 34Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ 35Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. 36Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. 37Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, 38neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; 39a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. 40Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“ 41Židé proti němu reptali, že řekl: ‚Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.‘ 42A říkali: „Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe‘!“ 43Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou! 44Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. 45Je psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. 46Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce. 47Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 48Já jsem chléb života. 49Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 50Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. 51Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“

/J 6,22-51/

Ježíš se Ti dává v tom nejprostším pokrmu. Zcela se Ti dává.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1370×

Komentáře

floweret

"kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět"<br />
"kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit"<br />
Tak tedy pijme a jezme, přicházejme k Pánu Ježíši a věřme v Něj. On je ten, kdo sestoupil z nebe a dal věčný život těm, kdo v Něj věří.

akrimka

s ježíšem přežiju každou bouři, i tu, kterou sama rozpoutám

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka