Denní zamyšlení s Písmem

24. 3. 2010 6:57
Rubrika: O Slově na den

kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.


Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království.“ Ježíš však odpověděl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?“ Řekli mu: „Můžeme.“ Praví jim: „Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry. Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

/Mt 20,20-28/


Minulé století – a vaše země toho byla svědkem – vidělo padnout nemálo mocných,
o nichž se zdálo, že dosáhli výšin takřka závratných. A najednou byla jejich moc
pryč. Ti, kdo popírají Boha, a v důsledku toho postrádají úctu k člověku, mají –
zdá se – snadný život a dosahují materiálního úspěchu. Stačí však nahlédnout pod
povrch a zjistíme, že tito lidé jsou nešťastní a nespokojení. Pouze ten, kdo v srdci
uchovává posvátnou „bázeň Boží“, má důvěru i v člověka a dokáže věnovat svůj
život vytvoření spravedlivějšího a bratrského světa. Dnes je třeba lidí „věřících“ a
„věrohodných“, připravených rozšířit do každé oblasti společnosti ty křesťanské
zásady a ideály, jimiž se inspiruje jejich jednání. To je svatost, univerzální povo-
lání všech pokřtěných, které je vede, aby plnili své povinnosti věrně a s odvahou,
aby nehleděli na vlastní sobecký zájem, ale na společné dobro, a hledali v každém
okamžiku Boží vůli.

(Benedikt XVI., Stará Boleslav 28.9.2009)

Zamyšlení: Nemusíme bojovat o privilegovaná místa, protože Bůh nikoho neu-
přednostňuje. Každému dává v Kristu plnost lidství. Ať jsme kýmkoliv, ať děláme
cokoliv, vždy jsme ve službě! Nepovyšuji se v některém vztahu nad svého bližního?
Nepřináším do vztahů s druhými lidmi rozmrzelost?
Úkol: Zkus dnes přijít za Ježíšem a prosit ho za místa v jeho království pro své
blízké. Pokud je to možné, vyzvi ke společné modlitbě svou rodinu.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka