Denní zamyšlení s Písmem
22. 10. 2009 16:11
Rubrika: O Slově na den

1 Kor 13,12 "Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. "


21. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Iz 58,1-9a „Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. 2Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha…


20. 10. 2009 6:56
Rubrika: O Slově na den

Žd 11,3: "Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného."


18. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vrať se dnes k textu, který Tě v posledních týdnech oslovil.


17. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Iz 61,1-3 Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem,


16. 10. 2009 1:50
Rubrika: O Slově na den

Jer 15,10-21 Běda mi, matko má, že jsi mě zrodila, muže sporu a sváru pro celou zemi. Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nepůjčil, všichni mi klnou.


15. 10. 2009 0:05
Rubrika: O Slově na den

1Kr 19,1-18 Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem. Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: „Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!"


14. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1Sm 1,1-20 Byl jeden muž z Ramatajim-sófímu, z Efrajimského pohoří; jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jeróchama, syna Elíhúa, syna Tochúa, syna Súfova. Měl dvě ženy: jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti…


13. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Gn 32,23-33 A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším , co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka.


12. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Gn 21,14-20 Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po Beeršebské stepi. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem.


« novější 1 99 197 294 352 353 354 355 356 357 358 392 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka