Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Září 2009

22. 9. 2009 1:20
Rubrika: O Slově na den

Řím 12,4-6 Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás.


21. 9. 2009 0:48
Rubrika: O Slově na den

Jak 2,15-16 Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? –


20. 9. 2009 0:09
Rubrika: O Slově na den

Jan 14,23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


19. 9. 2009 9:10
Rubrika: O Slově na den

Flp 1,8-11 Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den…


18. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mk 12,29-31 Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´ Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího…


17. 9. 2009 0:40
Rubrika: O Slově na den | Štítky: akce:navsteva-papeze

Řím 12,9 Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.


16. 9. 2009 0:00

Lk 7,47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.


15. 9. 2009 15:01
Rubrika: O Slově na den

Jan 17,26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich."


14. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.


13. 9. 2009 0:00

Řím 15,13 Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka